Skriftlig spørsmål fra Ingrid Heggø (A) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:1129 (2013-2014)
Innlevert: 22.08.2014
Sendt: 22.08.2014
Besvart: 29.08.2014 av fiskeriminister Elisabeth Vik Aspaker

Ingrid Heggø (A)

Spørsmål

Ingrid Heggø (A): I reguleringane for fangst av kongekrabbe i 2014/2015 kom eit nytt krav om nedre lengde på seks meter for farty som fiskar i open gruppe. Dette betyr at mange fiskarar med små båtar langs Finnmarkskysten på kort varsel vart kasta ut av kongekrabbefisket.
Kan statsråden grunngje kvifor det er innført ein regel som fører til at fiskarar med dei minste båtane, kun i open gruppe, mister mogelegheita til å hente viktige inntekter frå kongekrabbefisket, og kva dokumentasjon fins på at eit slikt tiltak er viktig for dyrevelferden?

Begrunnelse

Då dei nye reguleringane for fangst av kongekrabbe i 2014/2015 vart kjent den 28.7.14, vart det klart at alle farty som tek del i open gruppe av den kvoteregulerte fangsten av kongekrabbe må ha ei lengde på seks meter.
Ifølgje Fiskeribladet Fiskaren betyr dette at 43 farty blir stengt ute frå fisket på grunn av at båtane er for små. Dei nye reguleringane fører til at mange fiskarar med små båtar mister viktige inntekter. Utestenginga vart og gjort på svært kort varsel, noko som sjølvsagt er problematisk. Dei nye reglane vil gjera det vanskeleg for kombinasjonsutøvarar å ta del i krabbefisket, då det ofte er dei som har små farty. Det har og komme reaksjonar på at reguleringane kan få konsekvensar for lokale fiskemottak, og dermed ramme lokalsamfunn fleire stader i Finnmark. Statsråden grunngjev det nye kravet med omsynet til dyrevelferd, og at ho vil ha meir profesjonalitet i kongekrabbefisket. Det er fleire som etterlyser dokumentasjon på at fiske med små båtar går ut over dyrevelferden. Statsråden blir difor bedt om å legge fram slik dokumentasjon, og ei forklaring på kvifor ein har valgt å skilje mellom open og lukka gruppe.

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Svar

Elisabeth Vik Aspaker: En nedre fartøystørrelse i åpen gruppe er en problemstilling som Fiskeridirektoratet har hatt på høring, og som de aller fleste høringsinstansene var positive til. Det finnes eksempler på at båter har kommet slepende med fangsten for levering, fordi båten er så liten at den ikke har kapasitet til å ha fangsten om bord. Mattilsynet har påpekt at hensynene til god dyrevelferd forutsetter fartøy av en viss størrelse. Det er ellers mange som har påpekt at fartøyet må være av en viss størrelse for at det skal være praktisk mulig å utøve et selvstendig kommersielt kongekrabbefiske med teiner på en forsvarlig måte. Den registrerte deltakelsen i åpen gruppe har økt betydelig, med det resultat at totalkvoten må deles på stadig flere. Dersom småbåter nyttes som rene kvotefartøy og kvotene fiskes som tilleggskvoter av større fartøy, hvilket vi dessverre ikke kan utelukke har skjedd, innebærer dette reduserte kvoter til alle andre.
Fiskeridirektoratet foreslo en nedre fartøygrense i åpen gruppe i fisket etter kongekrabbe. Når det nå ble valgt å innføre en grense på seks meter har jeg vært relativt forsiktig. Vi snakker i realiteten om små åpne fartøy under 20 fot, og ikke det vi normalt omtaler som ”små fartøy” i fiskeflåten. Jeg tror det er bred enighet om at de aller minste åpne båtene er lite egnet til å utøve et selvstendig kongekrabbefiske med teiner, og at det vil være hensiktsmessig å ha vilkår om en nedre fartøystørrelse for utøvelse av kommersielt kongekrabbefiske.
Jeg vil understreke at den nye seksmetersgrensen ikke ekskluderer noen fiskere fra å drive kongekrabbefiske. Den nedre fartøygrensen er kun et vilkår for å delta i åpen gruppe, som altså fortsatt er åpen for de som fyller vilkårene og som vil utøve et kommersielt fiske etter kongekrabbe. Et slikt vilkår bidrar til nødvendig avgrensing og gjør det dermed mulig å videreføre en åpen gruppe i dette fiskeriet.
Når det gjelder forutsigbarhet har det lenge vært lagt opp til innføring av en nedre fartøylengde i åpen gruppe, selv om forskriften ble fastsatt få dager før nytt reguleringsår startet 1. august. Fiskeridirektoratet foreslo altså en grense i høringen som gikk ut i vår, og mange av høringsinstansene har påpekt nødvendigheten av et slikt vilkår. En slik nedre fartøylengde ble også foreslått av Fiskeridirektoratet i fjorårets høring.
Jeg synes for øvrig det er verdt å merke seg positive signaler fra næringen om at de nye reguleringene er godt mottatt.