Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:1146 (2013-2014)
Innlevert: 27.08.2014
Sendt: 27.08.2014
Besvart: 03.09.2014 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Ifølge en Bellona-rapport som er omtalt i VG 26. august, tillater Miljødirektoratet at oljeselskapene starter borevirksomhet før klagefristen på boretillatelsen er utløpt. Bellonas gjennomgang av boretillatelsene de siste fire årene viser at boring har blitt godkjent før klagefristens utløp i 156 av totalt 162 tilfeller. I 13 av tilfellene er den fysiske boringen startet før klagefristens utløp.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre at direktoratets praksis ved boretillatelser følger demokratiske spilleregler?

Tine Sundtoft (H)

Svar

Tine Sundtoft: Jeg viser til spørsmål 1146 til skriftlig besvarelse fra representanten Kjell Ingolf Ropstad. Representanten viser til en rapport fra Bellona og spør hva statsråden vil gjøre for å sikre at Miljødirektoratets praksis ved boretillatelser følger demokratiske spilleregler.
Jeg har mottatt et brev fra Bellona 8. august i år hvor de uttrykker bekymring for forvaltningspraksis i forbindelse med behandling av søknader om tillatelse til boring etter forurensningsloven. Jeg har på denne bakgrunn bedt Miljødirektoratet om en redegjørelse for denne praksisen og de forholdene som er tatt opp av Bellona i brevet.
Tilbakemeldingen fra Miljødirektoratet viser at saksbehandlingen ikke har vært i strid med forvaltningsloven og lovens system for klagebehandling. Hovedregelen i norsk rett er at en tillatelse kan tas i bruk fra det øyeblikket den blir gitt, og det samme gjelder for tillatelser til leteboring etter forurensningsloven. Forvaltningen kan likevel fravike denne hovedregelen ved å beslutte at et vedtak ikke skal iverksettes før klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Om dette skal gjøres er opp til forvaltningens skjønn og må vurderes ut fra hva som er rimelig i den enkelte sak. I denne vurderingen er det relevant å legge vekt på om iverksettelse av tiltaket vil medføre uopprettelig skade i forhold til innholdet i klagen, konsekvenser av utsatt iverksettelse for den som innehar tillatelsen og hva som må antas å bli utfallet av klagebehandlingen. For å sikre en reell klagebehandling, har miljøforvaltningen i enkelte saker om leteboring besluttet utsatt iverksettelse av en tillatelse. Det er imidlertid verdt å merke seg at det store flertallet av leteboringssaker ikke blir påklaget, og at en beslutning om utsatt iverksettelse da også vil være mindre aktuelt.
Miljødirektoratet har utgitt egne retningslinjer for søknader om petroleumsvirksomhet til havs. Retningslinjene legger blant annet opp til at vedtak bør foreligge fem uker før planlagt boreoppstart. Disse retningslinjene er kjent for operatørene på norsk sokkel, som må sørge for å søke i god tid slik at disse tidsfristene kan overholdes. Miljødirektoratet opplyser at operatørene har fulgt retningslinjene i flertallet av sakene slik at vedtak kan fattes i god tid før planlagt borestart, men at dette dessverre ikke alltid er tilfelle. Leteboringsaktiviteter er forbundet med usikkerhet, og mye kan endre seg underveis i planleggingen. Dette gjelder spesielt tilgjengelighet til planlagt borerigg og varighet av forutgående boringer. Det er ikke til å legge skjul på at tidspress på saksbehandling som kan oppstå i slike tilfeller medfører utfordringer. Jeg har merket meg at Statoil har gått ut i media og beklaget at de i enkelte tilfeller har vært for sene med å sende søknader.
Jeg slutter meg til viktigheten av å sikre reell klagebehandling i saker om leteboringer og at det er uheldig at det blir korte tidsfrister i enkelte saker. Det er derfor viktig at næringen sørger for at søknader sendes inn i god nok tid i henhold til de fastsatte retningslinjene. Miljødirektoratet vil ta initiativ til et møte med operatørene og Petroleumstilsynet for å komme frem til hvordan man kan sikre tilstrekkelig tid til alle trinn i saksbehandlingen, inkludert klagebehandling. Jeg vil også sørge for å involvere miljøorganisasjonene i denne prosessen, slik at de også kan bidra med sine synspunkter og erfaringer. Dette er en prosess som jeg ønsker velkommen.