Skriftlig spørsmål fra André N. Skjelstad (V) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:1151 (2013-2014)
Innlevert: 27.08.2014
Sendt: 27.08.2014
Rette vedkommende: Landbruks- og matministeren
Besvart: 03.09.2014 av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

André N. Skjelstad (V)

Spørsmål

André N. Skjelstad (V): Hva tenker statsråden om omorganiseringsprosessen i Mattilsynet, i lys av arbeidet med å utrede et regionalt folkevalgt nivå?

Begrunnelse

Ifølge flere medier, herunder NRK, ønsker Mattilsynet å redusere antall regioner fra 8 til 5. Dette i forbindelse med at tilsynet reduserer antall forvaltningsnivåer fra 3 til 2. Forslaget om å redusere antall forvaltningsnivå fra 3 til 2 har vært ute på høring ettersom en slik omorganisering krever endring av matloven. I høringsnotatet er det imidlertid ikke nevnt noe om at Mattilsynet også vil redusere antall regioner. Dette synes imidlertid nå å være bekreftet etter NRKs avsløring.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har samtidig startet arbeidet med å utrede et nytt regionalt folkevalgt nivå som del av kommunereformen. Det antas da ikke å være hensiktsmessig at statlige tilsyn etablerer nye regionstrukturer før det blir klart hvordan den nye folkevalgte regionstrukturen blir. Mitt spørsmål er derfor om statsråden har gjort seg noen tanker rundt omorganiseringsprosessen i Mattilsynet, og da særlig forslaget om å redusere antall regionkontor fra 8 til 5, i lys av at det nå også skal etableres et regionalt folkevalgt nivå.

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Regjeringen ønsker å legge til rette for en enklere, mer enhetlig og effektiv forvaltning og bedre styring.
I Prop. 1 S Tillegg 1(2013-2014) uttrykte regjeringen at ”Arbeidet i Mattilsynet kan effektiviseres og organisatoriske endringer vil bli vurdert”.
Sommeren 2014 ble det gjennomført offentlig høring av et forslag til endring i matloven som vil oppheve den lovmessige bindingen til tre forvaltningsnivåer i Mattilsynet. Som bakgrunn for endringsforslaget, ble det i høringsnotatet orientert om at Mattilsynet ønsker organisering etter en to-nivåmodell med ett hovedkontor og fem regioner, herunder at Mattilsynets forslag innebærer en reduksjon i antall regioner fra dagens åtte til fem.
Jeg ser positivt på at Mattilsynet har lagt fram et forslag til organisasjonsendringer som vil legge til rette for effektivisering og forbedringer. Jeg er opptatt av at Mattilsynet kan frigi ressurser fra administrasjon til utøvende arbeid og utvikle et mer enhetlig tilsyn.
Mattilsynet forvalter statlig, nasjonalt regelverk som ikke er gjenstand for lokal- eller regionalpolitisk skjønnsutøvelse. Struktur på folkevalgt kommune-, fylkes- eller regionalnivå har derfor begrenset betydning for hvordan Mattilsynet mest hensiktsmessig bør organiseres.