Skriftlig spørsmål fra Abid Raja (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1154 (2013-2014)
Innlevert: 27.08.2014
Sendt: 27.08.2014
Besvart: 11.09.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Abid Raja (V)

Spørsmål

Abid Raja (V): Vil statsråden i arbeidet med ny parkeringsforskrift gi kommunene mulighet til å reservere parkeringsplasser til bildelingsordninger?

Begrunnelse

Jeg er kjent med at regjeringen 30.5. sendte ut forslag til nytt felles parkeringsregelverk på høring. Vi er glad for at departementet fortsatt innstiller på betalingsfritak for el- og hydrogenkjøretøy på kommunale plasser. Samtidig vet vi at vi ikke bare trenger mer miljøvennlige biler, men også færre biler i byområdene, både av areal- og klimahensyn. Transportøkonomisk institutts rapporter om bildeling viser at privateide biler bare er i bruk ca. 30 minutter om dagen. De som er en del av bildelingsordningen bruker bil mindre enn andre (ca. 1/3 mindre enn bileiere). Dette reduserer belastningen bilen har i bymiljøet, samtidig som det gir folk tilgang til bil når de ikke har andre alternativer.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Reserverte parkeringsplasser til bildelingsordninger inngår ikke i det forslaget som nå har vært på høring. Det sentrale formålet er å gi et felles regelverk for drift av offentlig og privat parkeringsvirksomhet.
Høringen ble avsluttet 1. september 2014 og departementet går nå igjennom høringsuttalelsene.
Det er viktig å sikre at det nye regelverket blir robust for de formål det skal dekke. Dette er primært å skape større konkurranselikhet og brukerretting. Det bør likevel også gi nødvendig handlingsrom for kommunene til å bruke parkeringsregulering som incentiv for å få trafikantene til å bidra til et bedre bymiljø. Forslaget slik det foreligger i dag vil gi forskriftshjemmel for reservering av plasser til ulike brukergrupper-/kjøretøy. Enkelte er også omhandlet særskilt, som forflytningshemmede med parkeringstillatelse og elektrisk og hydrogendrevet motorvogn. Forslaget er imidlertid ikke utformet med formål å spesifisere hvilke andre bruker-/trafikantgrupper det kan være aktuelt å regulere tilgangen til parkeringsplasser for ved bruk av egne skilt.
Et særlig offentlig skilt for å reservere parkeringsplasser til bildelingsordninger finnes heller ikke i dag, så eventuell innføring av en slik ordning vil uansett kreve endring også i skiltforskriften. En eventuell prosess hvor det fremmes forslag om innføring av et slikt skilt, må avvente ferdigstillelsen av den felles reguleringen av parkeringsvirksomhet.