Skriftlig spørsmål fra Kåre Simensen (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1157 (2013-2014)
Innlevert: 27.08.2014
Sendt: 27.08.2014
Besvart: 03.09.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Kåre Simensen (A)

Spørsmål

Kåre Simensen (A): Hvordan kan samferdselsministeren vise til at Finnmark fylkeskommune ikke stiller seg bak å bruke kompensasjonsordningen til en utvidelse av Alta Lufthavn når det IKKE er gjort noen formelle skriftlige vedtak på denne saken i Finnmark fylkeskommune?

Begrunnelse

Jeg viser til nylig mottatt brev fra samferdselsministeren dater 19.8.14 og deres referanse 14/75 om kompensasjonsordningen for økt arbeidsgivergift i Finnmark. I brevet henvises det til at Finnmark fylkeskommune ikke stiller seg bak en forlengelse av rullebanen på Alta Lufthavn. Jeg ber derfor om en tilbakemelding der ministeren redegjør overfor meg hvorfor departementet nok en gang henviser til fylkeskommunens holdning i denne saken når det vitterlige ikke er forankret i noen formelle fora i Finnmark fylkeskommune. For øvrig vil jeg rette en takk til ministeren for at han avslutter brevet med å være tydelig på at han vil arbeide videre med denne saken. For øvrig har jeg stor tro på at Finnmark fylkeskommune vil ha en annen holdning til utvidelse av Alta Lufthavn enn det statsråden referer til, når kompensasjonsordningen behandles i formelle fora og at man da kan henvise til formelle vedtak.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Spørsmålet om deponering av overskuddsmasse ved Alta lufthavn for en mulig senere forlengelse av rullebanen ble løftet fram i forbindelse med Stortingets behandling av Meld. St. 26 (2012-2013) Nasjonal transportplan 2014-2023, jf. Innst. 450 S (2012-2013).
Som et ledd i oppfølgingen av Stortingets merknad ba Samferdselsdepartementet transportetatene og Avinor om å avklare muligheten for dette. Avinor gjorde rede for sine vurderinger i brev til Alta kommune 27. august 2013.
Departementet ga videre i mai 2014, med bakgrunn i henvendelser fra Alta kommune om flytting av masse og finansiering av tiltaket, Avinor et nytt oppdrag om en nærmere redegjørelse for nytteverdien av en forlengelse av rullebanen. Avinor redegjorde i sin tilbakemelding for at det er betydelig usikkerhet knyttet til de operative gevinstene ved en forlengelse av rullebanen, og at nytteverdien ved tiltaket er begrenset sett opp mot forventede investeringskostnader. Selskapet har også vurdert forhold som trafikkutvikling, chartertrafikk og nytt EU-regelverk for lufthavner.
Samferdselsdepartementet redegjorde i brev av 17. juli 2014 til Alta kommune for departementets vurdering av saken. I brevet ble det vist til at departementet etter en helhetsvurdering ikke finner grunnlag for en egen statlig bevilgning til flytting av overskuddsmassen til Alta lufthavn. Kommunen må derfor i utgangspunktet selv stå ansvarlig for finansiering av tiltaket hvis det ønskes gjennomført. Avinor vil legge til rette for at deponeringen kan gjennomføres.
Jeg mener at Samferdselsdepartementet gjennom denne prosessen har fulgt opp Stortingets føringer fra behandlingen av Nasjonal transportplan, samt foretatt en grundig vurdering av saken.
Når det gjelder spørsmålet om kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift, så er det viktig å få gode råd om hvordan de kompenserende tiltakene skal innrettes. Dette er bakgrunnen for at kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og jeg inviterte til et dialogmøte i Tromsø den 1. juli 2014, der næringslivsorganisasjoner og de regionale myndighetene i Nordland, Troms og Finnmark deltok.
Jeg har merket meg at Finnmark fylkeskommune så langt ikke har foreslått forlenging av rullebanen som ett av sine prioritere tiltak ved fordelingen av midler. Som samferdselsminister må jeg legge til grunn at de innspill som kommer fra fylkeskommunen er forankret innad i fylkeskommunen og at jeg kan ta disse med meg i mitt videre arbeid.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Samferdselsdepartementet ser nå sammen på innretningen av kompensasjonsordningen basert på synspunktene fra regionen og vi vil komme tilbake til Stortinget på egnet måte.
Skulle Finnmark fylkeskommune komme med nye innspill knyttet til fordelingen av kompensasjonsmidler, vil jeg vurdere dem i den forbindelse.