Skriftlig spørsmål fra Geir Sigbjørn Toskedal (KrF) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1165 (2013-2014)
Innlevert: 29.08.2014
Sendt: 29.08.2014
Besvart: 08.09.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Geir Sigbjørn Toskedal (KrF)

Spørsmål

Geir Sigbjørn Toskedal (KrF): Hva vil statsråden gjøre for å få ned saksbehandlingstiden hos UDI?

Begrunnelse

For lang behandlingstid av søknader har i langt tid vært en stor utfordring i utlendingsforvaltningen og det er bred politisk enighet om å få ned saksbehandlingstiden. Lang saksbehandlingstid er krevende for personene involvert og det er viktig for oss som samfunn å ha en rettferdig, effektiv og human saksbehandling slik at de som får bli her raskt kan starte sin integreringsprosess og at de som ikke har grunnlag for opphold raskt blir sendt ut. Dette er viktig i alle saker, men jeg vil spesielt trekke frem familiegjenforeningssaker i dette spørsmålet da jeg nylig ble gjort oppmerksom på at ektepar som har alle dokumentasjon i orden og søker er fra EU likevel må vente i over 12 måneder for å få behandlet sin sak. Og mens prosessen pågår får de ikke noe informasjon utenom at saksbehandlingen stadig har økt. Da de leverte søknaden var saksbehandlingen seks måneder og nå har de ventet ett år. UDI og saksbehandlere gjør sitt beste for å kutte vente tiden, men det trengs politisk vilje og satsing for at det skal være realistisk.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: I Justis- og beredskapsdepartementets tildelingsbrev til UDI for 2014 er det stilt krav om at 80 prosent av familiesakene skal behandles innen 6 måneder. Ingen saker skal bli eldre enn 12 måneder, med mindre det foreligger særskilte grunner.
UDI har orientert departementet om at det vil være en midlertidig økning i forventet saksbehandlingstid for familiesaker grunnet intern omorganisering i UDI. Omorganiseringen består i at UDIs veiledningstjeneste integreres i den ordinære saksbehandlingen. Hensikten med tiltaket er både å gi bedre brukerservice og å få redusert saksbehandlingstiden på sikt. I en overgangsperiode vil imidlertid saksbehandlingstiden altså gå noe opp. UDI opplyser nå på sine nettsider at forventet saksbehandlingstid i familiesaker er ni måneder. Departementet følger opp utviklingen i saksbehandlingstiden i den ordinære styringsdialogen med UDI.
UDI saksbehandling skal være effektiv, rettssikker og forutsigbar. Departementet vil også for neste års tildelingsbrev vurdere å sette krav til saksbehandlingstid for enkelte sakstyper.
Det er opp til UDI å finne de beste tiltakene for å tilfredsstille de kravene som er satt.