Skriftlig spørsmål fra Helga Pedersen (A) til kulturministeren

Dokument nr. 15:1166 (2013-2014)
Innlevert: 29.08.2014
Sendt: 29.08.2014
Besvart: 05.09.2014 av kulturminister Thorhild Widvey

Helga Pedersen (A)

Spørsmål

Helga Pedersen (A): I forbindelse med at NRK har besluttet å gjenopprette og flytte distriktskontoret i Finnmark fra Vadsø til Alta, har NRK-styret og departementet holdt fast på at styredokumentene i saka skal forbli hemmelige.
Mener statsråden det er riktig at allmennheten nektes innsyn i avgjørende dokumenter knyttet til viktige endringsprosesser i NRK?

Begrunnelse

Det foregår en rekke omorganiseringsprosesser i statlige etater og organisasjoner. Det berører ansatte, ofte også lokalsamfunn. For at omstillingsprosesser og – beslutninger skal ha legitimitet er det helt avgjørende at offentligheten får innsyn i hvilke argumenter som legges til grunn for endringene. Det er derfor problematisk hvis det kan stilles spørsmålstegn ved kvaliteten i NRK-styrets beslutningsgrunnlag.
Det er også prinsipielt interessant å få svar på hvorfor en statlig mediebedrift som i andre sammenhenger forfekter krav om åpenhet fra offentlig virksomhet, ikke vil gi innsyn i beslutningsgrunnlaget som gjelder egen organisasjon.

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: Departementet har avslått en klage på NRK-styrets vedtak om å unnta styrets interne saksnotat om å gjenopprette distriktskontoret i Finnmark og legge dette til Alta samtidig som aktiviteten reduseres i Vadsø. Dokumenter som er utarbeidet for den interne saksforberedelsen vil i utgangspunktet kunne unntas offentlighet etter offentleglova. Departementet har ved behandlingen av klagen vurdert om det likevel bør gis innsyn etter offentleglovas bestemmelse om merinnsyn, men har konkludert med at det ikke bør gis merinnsyn i denne saken. For at NRK-styret skal kunne utføre sitt arbeid på en effektiv måte vil styret ha behov for interne drøftinger som ikke er bundet av at opplysninger senere kan bli kjent for offentligheten. Saksnotatet er skrevet med tanke på NRK-styrets interne behandling og har en form og innhold som innebærer at det ikke bør gis merinnsyn.
Jeg er likevel enig i at allmennheten bør få innsyn i hvilke argumenter som legges til grunn for slike omorganiseringsprosesser. Jeg vil i denne forbindelse vise til at NRK utførlig har gjort rede for bakgrunnen for omorganiseringen. Selve opprettelsen av et eget distriktskontor i Finnmark er av NRK begrunnet med nye journalistiske utfordringer knyttet til olje, energi, miljø, fiskeri og norsk- russisk samarbeid. NRK oppgir videre at plasseringen av hovedkontoret i Alta blant annet har sammenheng med befolkningsutvikling, samferdsel og plasseringen av utdanningsinstitusjoner.