Skriftlig spørsmål fra Snorre Serigstad Valen (SV) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1167 (2013-2014)
Innlevert: 29.08.2014
Sendt: 29.08.2014
Besvart: 04.09.2014 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

Snorre Serigstad Valen (SV)

Spørsmål

Snorre Serigstad Valen (SV): Regjeringen har besluttet å avvikle Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM).
Hva er statsrådens begrunnelse for dette, hvordan vil statsråden konkret sikre at innvandrerorganisasjoner og andre relevante aktører fortløpende for kommet med sine erfaringer og innspill utover en varslet dialogkonferanse, og hvor mange av de fire årsverkene i IMDI går konkret til å sikre kontakt med innvandrerorganisasjoner?

Begrunnelse

I statsbudsjettet for 2014 går det fram at fire årsverk i IMDI skal gå til å styrke arbeidet med bosetting og kontakt med frivillige innvandrerorganisasjoner.

Solveig Horne (FrP)

Svar

Solveig Horne: Tretti år etter at KIM ble opprettet ser Norge annerledes ut, og innvandrere deltar i mye større grad i samfunnslivet og den offentlige debatten.
For meg er det viktig at innvandreres erfaringer og synspunkter kommer fram til myndigheter og politiske organer på lik linje med alle andres, og ikke knyttes til et eget innvandrerutvalg. Innvandrerorganisasjoner brukes som høringsinstanser og personer med innvandrerbakgrunn deltar aktivt i brukerutvalg mange offentlige instanser. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) som er mitt fagdirektorat på integreringsfeltet, arbeider aktivt med å styrke innvandreres deltagelse i brukermedvirkning over hele landet.
Ved avviklingen av KIM fikk de ansatte i sekretariatet nye oppgaver i. Midler tilsvarende 4 årsverk ble omdisponert fra KIMs driftsbudsjett til IMDi i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett for 2014. Midlene skulle brukes til å styrke arbeidet med bosetting og kontakt med frivillige innvandrerorganisasjoner.
Den nasjonale dialogkonferansen med innvandrerbefolkningen vil være ett årlig arrangement og et viktig ledd i en bred kontaktflate mot denne delen av befolkningen.