Skriftlig spørsmål fra Stein Erik Lauvås (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1169 (2013-2014)
Innlevert: 29.08.2014
Sendt: 29.08.2014
Besvart: 04.09.2014 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Stein Erik Lauvås (A)

Spørsmål

Stein Erik Lauvås (A): Regjeringen har varslet at den vil" profesjonalisere nøkkelfunksjoner innenfor forvaltning i Forsvaret og effektivisere offentlige innkjøpsprosesser".
Hva vil dette kunne innebære for sivilt ansatte i forsvaret og forsvarsbygg, vil forsvarsministeren følge opp arbeidet for å sikre redusert bruk av innleie i forsvaret, og hva er status for konvertering av årsverk i forsvarets verksteder pr. juni 2013, desember 2013 og juni 2014?

Begrunnelse

I nyttårstalen til OMS sier statsråden:

"Jeg tror det er effektiviseringsgevinster å hente innenfor flere områder. Utvidet bruk av offentlig-privat samarbeid er en vei vi ønsker å se nøye på. En annen er å vurdere bortsetting av tjenester og funksjoner der leverandører i samfunnet gjør dette bedre og billigere. Vi må samtidig sørge for at forsvarets særegne behov sikres."

Viser også til de foreslåtte endringer i arbeidsmiljøloven hvor det er kommet tydelig signaler fra regjeringen om en ny arbeidslivspolitikk.

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Intern ressursfrigjøring gjennom effektivisering er en sentral økonomisk forutsetning i inneværende langtidsplan, som det også har vært i de seneste langtidsplanene. Forsvarssektoren har et kontinuerlig behov for å effektivisere driften for å frigjøre ressurser til økt operativ evne. Sentralt i arbeidet med den videre modernisering og effektivisering av forsvarssektoren er en ytterligere konsentrasjon av stabs-, støtte- og forvaltningsvirksomheten og et tettere samarbeid med næringslivet og industrien. Dette er løsninger som denne regjeringen ønsker å se nærmere på.
For personell i Forsvaret er hovedregelen at de skal ha fast ansettelse. Innleie vil allikevel være aktuelt for visse typer arbeidsoppgaver av begrenset varighet for å dekke variasjoner i arbeidsmengden, eller hvor Forsvaret ikke selv har kompetanse eller kapasitet. Omfanget av innleid personell i Forsvarets vedlikeholdsvirksomhet rapporteres årlig, og det har vært en betydelig nedgang i bruk av innleie i Forsvarets verksteder de senere årene.
Forsvaret har åpnet for å kunne konvertere innleid personell til fast tilsetting der dette er totaløkonomisk lønnsomt for Forsvaret samlet sett på kort og lang sikt. Denne muligheten har tidligere blitt brukt i stor grad. Forsvaret opplyser at det i beskjeden grad nå søkes om slik konvertering bl.a. fordi det i mindre grad gjøres bruk av innleie. Forsvaret opplyser videre at det pr. mai 2013 var godkjent 121 konverteringshjelmler knyttet til vedlikeholdsvirksomhet i Forsvaret og det var tilsatt personell i 101 av hjemlene. Pr. august 2014 er det 126 godkjente konverteringshjemler og det er tilsatt personell i 115 av disse hjemlene.
Innleie av personell brukes i beskjeden grad i forsvarssektoren. Det er behov for å bruke innleie i forbindelse med arbeid som har begrenset varighet, ved uforutsette behov for eller hvor det er behov for spisskompetanse. Det er ikke et mål i seg selv å bruke innleid arbeidskraft, men det er behov for å ha nødvendig fleksibilitet.