Skriftlig spørsmål fra Christian Tynning Bjørnø (A) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1172 (2013-2014)
Innlevert: 29.08.2014
Sendt: 29.08.2014
Besvart: 05.09.2014 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Christian Tynning Bjørnø (A)

Spørsmål

Christian Tynning Bjørnø (A): Hvor mye har den øremerka statlige støtten til etter- og videreutdanning av lærere i grunnopplæringa økt hvert år siden 2001, og hva utgjør denne støtten i 2014?
Hvor mange prosent av økningen har kommet under den rød-grønne regjeringen og hvor mye har kommet i Høyres regjeringstid?

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Vedlagt ligger en oversikt som viser hvor mye staten har bidratt med av øremerkede midler til etter- og videreutdanning av lærere i perioden 2001 til og med 2014.
Videreutdanning er definert som kompetanseutviklingstiltak rettet mot den enkelte lærer, og som gir studiepoeng. Etterutdanning inkluderer både kurs og opplæring for enkeltlærere, men også midler til skolerettede kompetanseutviklingstiltak hvor hele eller deler av lærerkollegiet deltar.
For perioden 2001-2004 er det usikkerhet knyttet til tallene og det går derfor ikke an å sammenligne tallene for perioden 2001-2004 med perioden 2005-2014.
Som en del av forberedelsene til Kunnskapsløftet la Bondevik Il regjeringen i januar 2005 fram strategien "Kompetanse for utvikling 2005-2008" sammen med KS og lærerorganisasjonene. Stoltenberg Il fulgte opp denne strategien med bevilgninger til etter- og videreutdanning i perioden 2006-2008.
Gjennom strategiene Kompetanse for kvalitet. Strategi for etter- og videreutdanning 2009- 2012 og 2012-2015 som Stoltenberg Il regjeringa la fram, er det blitt etablert et system for videreutdanning for lærere og skoleledere. Strategien omfatter fag og områder hvor det er særlige nasjonale behov for videreutdanning.
Solberg regjeringen mener at kompetansen til læreme er en svært viktig faktor for elevenes læring og har både i forbindelse med tilleggsproposisjonen for 2014 og Revidert nasjonalbudsjett for 2014 foreslått å øke bevilgning til videreutdanning for lærere og skoleledere gjennom strategien Kompetanse for kvalitet 2012-2015.
Tallene i vedlagte oversikt viser at bevilgningene til etter- og videreutdanning (inkludert skolerettede kompetanseutviklingstiltak) har vært forholdsvis stabile i perioden 2005-2012, for så å øke noe i 2013. Denne regjeringen la videre inn en betydelig vekst i videreutdanningen i 2014.
Fra 2005 (siste budsjett Bondevik Il regjeringen la fram) til 2013 (siste budsjett til Stoltenberg Il la fram) har midler til etter- og videreutdanning økt fra hhv. 323 til 379 mill. kroner. Fra 2013 til 2014 er økningen fra 518 til 848 mill. kroner.


Vedlegg til svar: