Skriftlig spørsmål fra André N. Skjelstad (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1177 (2013-2014)
Innlevert: 01.09.2014
Sendt: 02.09.2014
Besvart: 16.09.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

André N. Skjelstad (V)

Spørsmål

André N. Skjelstad (V): Hva vil statsråden gjøre for at det kan etableres et fast turisttiltak på Betnem bru på Namsosbanen?

Begrunnelse

Så vidt meg bekjent har det ikke gått tog på strekningen Namsos - Skogmo siden 2005. Det er i dag planer om å etablere et turisttiltak, i tilknytning til eksisterende lakseturisme, med overnattingstilbud i sovevogner som skal stå fast på Betnem bru. Dette er ikke mulig fordi Jernbaneverket ikke gir tillatelse til dette. All den tid det ikke er planlagt transport på strekningen, og banen er nedlagt fra Skogmo til Namsos så bør det være mulig å få gitt tillatelse til de som vil etablere turistnæring i området.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Samferdselsdepartementet har tidligere fått skriftlig henvendelse fra Torger Haugen fra Overhalla om få tillatelse til å parkere utrangerte jernbanevogner på en jernbanebru på Namsosbanen til bruk for laksefiskere. Bakgrunnen var at Jernbaneverket i august 2010 avslo en søknad om å få disponere brua på den utrafikkerte Namsosbanen til tiltak innen lakseturisme. Ut fra en sikkerhetsmessig vurdering avslo Jernbaneverket søknaden. I brev av 21. februar 2013 til Torger Haugen uttalte tidligere samferdselsminister Marit Arnstad at hun ikke ville overprøve den sikkerhetsmessige vurderingen som Jernbaneverket har gjort i denne saken.
Jernbaneverket har ansvar for å forvalte og ivareta sikkerheten på det nasjonale jernbanenettet. Dette gjelder også jernbanestrekninger som ikke er i bruk, men som inngår som en del av det nasjonale jernbanenettet og derfor er underlagt jernbaneloven med tilhørende forskrifter. Ut fra det jeg har fått opplyst mener Jernbaneverket fortsatt at det er knyttet sikkerhetsmessig og økonomisk risiko til tiltaket selv om tiltakshaver evt. er villig til å påta seg et ansvar for virksomheten.
Jeg ønsker likevel å gå noe grundigere inn i denne problemstillingen, for å gjøre meg bedre kjent med hvilke utfordringer som foreligger, og før jeg trekker en endelig konklusjon i denne saken. På denne bakgrunn håper jeg representanten vil akseptere at jeg ikke ønsker å gi et mer konkluderende svar.