Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1179 (2013-2014)
Innlevert: 02.09.2014
Sendt: 02.09.2014
Besvart: 08.09.2014 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

Spørsmål

Torgeir Knag Fylkesnes (SV): I den norske privatskoleloven er det et klart forbud mot at eierne kan ta ut utbytte, jf. § 6-3. Den nåværende regjering har signalisert at man ønsker å videreføre dette forbudet.
Har det på noe tidspunkt vært reist spørsmål om hvorvidt det norske utbytteforbudet for private skoler kan være i strid med Norges forpliktelser overfor EU, og mener Kunnskapsdepartementet at det kan være i strid med Norges forpliktelser overfor EU?

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Det er i privatskolelovens § 6-3 et forbud for eierne til å ta ut utbytte. Jeg understreker at dette forbudet er knyttet til bruken av offentlige tilskudd og skolepenger som privatskolene mottar. Disse midlene skal i sin helhet komme elevene til gode. Det følger av nåværende regjerings politiske plattform at det ikke legges opp til endringer i dette.
Jeg er ikke kjent med at det har vært reist tvil om det nåværende utbytteforbudet kan være i strid med Norges EØS-rettslige forpliktelser. Dette spørsmålet har likevel blitt omtalt i privatskolelovens forarbeider, blant annet i Ot. prp. nr. 64 (2003-2004), jf. proposisjonens pkt. 3. Det ble her slått fast at lovens utbytteforbud ikke er i strid med Norges internasjonale forpliktelser på området.