Skriftlig spørsmål fra Roy Steffensen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1180 (2013-2014)
Innlevert: 02.09.2014
Sendt: 03.09.2014
Besvart: 22.09.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Roy Steffensen (FrP)

Spørsmål

Roy Steffensen (FrP): Kan statsråden redegjøre for hvor mange bompunkter som er avviklet, og hvor mange som er forventet å få redusert takst som følge av overgangsordning til rentekompensasjonsordningen? Da gjerne sammenlignet med antall bompunkter vedtatt av den rød-grønne regjeringen gjennom behandling av NTP i juni 2013?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Regjeringen har som mål å bygge mer vei samtidig som bompengeandelen reduseres. Så langt er det bevilget penger til tidlig avvikling av 7 bomstasjoner. Dette inkluderer et prosjekt på E6 vest for Alta hvor bomstasjonen var satt opp men ikke ble startet som tidligere forutsatt. I tillegg ble Prop. 194 S (2012-2013) om E134 Seljord – Åmot trukket av regjeringen og foreslått finansiert utelukkende med statsmidler. Dette gir etablering av én mindre bomstasjon. Som følge av at den statlige rammen til prosjektet E6 Helgeland nord er økt med 300 mill. kr, vil det bli én bomstasjon mindre knyttet til dette prosjektet, jf. Prop. 55 S (2013-2014), og takstene i de to øvrige bomstasjonene blir redusert. Her er imidlertid ikke innkrevingen startet opp. I tillegg kommer nedstenging av bomstasjoner hvor gjelden er nedbetalt av bilistene. Både Eiksundsambandet i Møre og Romsdal og E16 Lunner-Gardermoen i Oppland og Akershus er avviklet etter oktober 2013.
Som omtalt i Prop. 119 S (2013-2014), omfattes 14 vedtatte bomprosjekter av en overgangsordning i påvente av bompengereformen og rentekompensasjonsordningen. Statens vegvesen er i dialog med aktuelle fylkeskommuner og kommuner for å avklare om det er ønske om å benytte seg av overgangsordningen. Det er derfor for tidlig å si hvor mange bomstasjoner som vil få reduserte bompengetakster i overgangsordningen, men den endelige bomreformen er ment å omfatte bomstasjoner over hele landet.