Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1184 (2013-2014)
Innlevert: 03.09.2014
Sendt: 03.09.2014
Besvart: 10.09.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Jenny Klinge (Sp)

Spørsmål

Jenny Klinge (Sp): Det er viktig å kartlegge kor mange saker over 12 månader som ikkje er påtalemessig avgjort for å ha kontroll på restansesituasjonen i politiet. Samstundes ser ein at situasjonen for påtalejuristane er kritisk mange stader, med høg turnover og høgt arbeidspress.
Kan justisministeren svara på korleis utviklinga av restansar har vore så langt i 2014?

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Straffesaksrapporteringen fra Politidirektoratet viser at antallet ikke påtaleavgjorte saker eldre enn 12 mnd. har steget fra 6 584 i desember 2011 til henholdsvis 8 892 pr. april 2014 og vide-re til 9491 pr. juli 2014.
Den negative utviklingen samsvarer med tilsvarende økninger av antallet ikke påtaleavgjorte saker eldre enn 3 mnd. og saker eldre enn 6 mnd. For de to sistnevnte kategoriene har tallene økt fra henholdsvis 37 107 saker i 2011 til 45 207 saker pr. juli 2014 for kategorien saker eldre enn 3 mnd., mens tallene for saker eldre enn 6 mnd. har økt fra 21 323 i desember 2011 til 26 881 i juli 2014.
Jeg har i min dialog med politidirektøren understreket betydningen av å redusere antallet ube-handlede saker. Resultatene er veldig varierende når vi sammenligner de ulike politidistriktene.
POD vil nå ha en særlig oppfølging av de politidistriktene der resultatene er svakest, der de særlig legger vekt på erfaringsoverføring fra de distriktene som har best resultater til de distriktene som har svakere resultater.