Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1190 (2013-2014)
Innlevert: 05.09.2014
Sendt: 05.09.2014
Besvart: 15.09.2014 av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Hva vil statsråden gjøre for å sikre et landsdekkende tilbud om soppkontroller, og økt informasjon om trygg matsopp?

Begrunnelse

I høst har vi igjen opplevd tragiske hendelser ved at mennesker har spist giftig sopp. Slike hendelser er ekstra tragiske fordi det viser at vi som samfunn ikke evner å la folk nyte denne naturrikdommen på en trygg måte. Dette handler om kunnskap samt om at samfunnet gjør det mulig for turgåere og soppentusiaster å kontrollere sine soppfunn på en enkel måte.
Før var det slik at Mattilsynet finansierte soppkontroller i de kommunene der det fantes soppsakkyndige som var villige til å utføre slik kontroll. I dag har slik kontroll opphørt flere steder grunnet manglende bevilgninger fra Mattilsynet. Dette gjør at store områder i Norge mangler et tilbud om kontroll av matsopp.
I tillegg til et tilbud om soppkontroll, er det et udekket behov for kunnskap om sopp og om hvordan man kan få kontrollert sopp plukket i skogen. Bedre muligheter for trygg bruk av sopp vil bidra til økt folkehelse både gjennom økt bruk av naturen til rekreasjon og som matkilde samtidig som faren for tragiske uhell reduseres.

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Det er tragisk når folk blir alvorlig syke eller mister livet fordi de har spist giftig sopp sanket fra naturen.
Mattilsynets oppgave er å kontrollere at regelverket om matproduksjon og omsetning av mat etterleves. Det er i gjeldende regelverk ikke gitt bestemmelser som gjelder for privatpersoner som sanker sopp. Kontroll og tilsyn med mat som privatpersoner sanker fra naturen til eget privat forbruk, er derfor ikke en del av Mattilsynets tilsynsoppgaver.
Det er min vurdering at de som sanker sopp til eget forbruk, selv har et ansvar for å tilegne seg tilstrekkelig kunnskap om selvplukket sopp. Det er ikke et offentlig ansvar å føre kontroll med at selvplukket mat til eget forbruk er trygg nok å spise.
Giftinformasjonen under Helsedirektoratet arbeider for økt kunnskap om forgiftninger og forgiftningsfare i allmennhet og helsetjeneste. Dette er et oppdrag plassert under Helse- og omsorgsdepartementet. På matportalen.no (”Informasjon om mat og helse fra offentlige myndigheter”) finnes forbrukerrettet informasjon også om sopp og soppkontroller. Målet til matportalen.no er å sette forbrukerne i stand til å ta informerte valg.
Flere lokale soppforeninger arrangerer soppkontroller, kurs, turer og andre arrangementer om høsten. Disse foreningene har god kompetanse og har medlemmer fra store deler av landet. Noen tar penger for jobben de gjør, mens andre gjør det gratis.
Jeg ser det ikke som aktuelt å innføre en statlig finansiert ordning med soppkontroll eller tilsyn med privatpersoners selvplukk av sopp.