Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1196 (2013-2014)
Innlevert: 05.09.2014
Sendt: 08.09.2014
Besvart: 22.09.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Under Næringskomiteens reise i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal ble det gitt uttrykk for sterk bekymring for kostnadsveksten i ferjedriften på den fylkeskommunale delen av vegnettet.
Vil regjeringen bidra økonomisk for å sikre fylkeskommunenes mulighet til å opprettholde og videreutvikle ferjetilbudet?

Begrunnelse

En del av kostnadene er knyttet til strekninger som ble overført til Fylkeskommunene gjennom forvaltningsreformen. I forbindelse med dette ble det gitt kompensasjon ut fra faktisk kostnadsnivå. (tabell C fordeling)
Når nye anbudsrunder nå gjennomføres opplever de to fylkeskommunene en kraftig kostnadsvekst. Dette kan indikere at kostnadene som ble lagt til grunn ved overføringen var for lave, som en konsekvens av at rederiene hadde "underpriset" i første anbudsrunde. Når nå andre anbudsrunde gjennomføres så får vi mer reelle markedspriser. Det fremstår som urimelig at fylkeskommunene skal bære denne byrden alene.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Det er i dag en fylkeskommunal oppgave å ta stilling til hvilket ferjetilbud man ønsker å gi. Dersom man skulle velge å øremerke midler til ferjedrift, så vil det i praksis redusere fylkeskommunens handlingsrom og ansvar. Jeg er overrasket dersom representanten Pollestads parti ønsker en slik tilnærming. Jeg minner også om at fylkene ble overført betydelig ansvar for veinettet under den rødgrønne regjeringen, hvor representanten Pollestad var statssekretær.
Vegdirektoratet opplyser at kostnadene for ferjetrafikken har økt både på riksvegferjesambandene og på fylkesvegferjesambandene. Denne utviklingen følger jeg nøye med på, og jeg vil se på hvilke muligheter det er for å få til en bedre balanse i ferjemarkedet for å redusere kostnadsveksten videre.