Skriftlig spørsmål fra Anders B. Werp (H) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1201 (2013-2014)
Innlevert: 09.09.2014
Sendt: 09.09.2014
Besvart: 18.09.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Anders B. Werp (H)

Spørsmål

Anders B. Werp (H): Medfører det riktighet at Justisdepartementet ble informert i mars/april 2013 om at arealbehovet for beredskapssenteret økte fra 18 600 til 34 000 m2?

Begrunnelse

I fagtidsskriftet Politi Forum 2/2014 omhandles politiets planlagte beredskapssenter på Alnabru. I artikkelen omhandles også en økning av arealbehovet for det nye beredskapssenteret fra 18 600 til 34 000 m2. I artikkelen står det at: "Justisdepartementet ble deretter orientert i mars/april i fjor [2013]".

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Spørsmålet dreier seg om forhold før min tid som statsråd, men departementet opplyser følgende:
Justis- og beredskapsdepartementet (JD) ble i mars 2013 informert av Politidirektoratet (POD) om at det ikke var sannsynlig at et beredskapssenter med de ønskede funksjonene kunne la seg realisere innenfor den angitte rammen på 18 600 kvm BTA. Den foreløpige rom- og funksjonsanalysen viste et betydelig større arealbehov, som med gitte forutsetninger som det var usikkerhet knyttet til ble anslått til om lag 30 000 kvm BTA.
POD oversendte i oktober 2013 formelt forslag til byggeprogram, med anbefalt bruttoareal på om lag 34 000 kvm BTA, basert på utarbeidet rom- og funksjonsanalyse.