Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til finansministeren

Dokument nr. 15:1202 (2013-2014)
Innlevert: 09.09.2014
Sendt: 09.09.2014
Besvart: 16.09.2014 av finansminister Siv Jensen

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): I 2006 vedtok Storbritannia en lov som krever at selskaper oppgir alle datterselskaper, også i skatteparadiser, ifølge Vårt Land. Tre forskere fulgte de 100 største selskapene på London-børsen og hvordan de endret sin bruk av skatteparadiser da organisasjonen ActionAid truet med å offentliggjøre hvilke selskaper som ikke oppga selskaper i skatteparadiser. Året etter økte skattebetalingen fra selskapene med 3,7 pst., ifølge rapporten.
Vil finansministeren foreslå en liknende regel i Norge?

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Stortinget vedtok 10. desember nye lovregler som innebærer at nærmere angitte foretak utarbeide og offentliggjøre en årlig rapport om sin virksomhet på land- og prosjektnivå, jf. regnskapsloven §§ 3-3d, 3-5 og 8-2 og verdipapirhandelloven §§ 5-5a, 5-12 og 5-13. Lovvedtaket var i samsvar med Finansdepartementets forslag i Prop. 1 LS (2013-2014) kap. 20. Flertallet i Stortingets finanskomite ba ved behandlingen av forslaget regjeringen om å «sikre at det i regelverket om land-for-land rapportering innarbeides mål om å synliggjøre uønsket skattetilpasning», jf. Innst. 4 L (2013-2014) kap 30.2.
Finansdepartementet fastsatte 20. desember 2013 forskrift med utfyllende LLR-krav. I tillegg til kravet etter lovreglene om informasjon om rapporteringspliktiges betalinger til myndigheter, skal rapporteringspliktige etter forskriften blant annet gi en oversikt over datterselskaper og hvor disse er hjemmehørende, om antall ansatte i det enkelte datterselskap og om hvert enkelt datterselskaps rentekostnad til andre foretak i samme konsern som er hjemmehørende i andre jurisdiksjoner enn datterselskapet. Lovreglene og forskriften trådte i kraft 1. januar 2014. Dette innebærer at det, for de foretak som er omfattet av LLR-reglene, allerede er krav om å gi en oversikt over sine datterselskap.
I Prop. 1 LS (2013-2014) opplyste Finansdepartementet at departementet tar sikte på å evaluere LLR-regelverket etter tre år, slik at norske erfaringer og posisjoner eventuelt kan spilles inn overfor EU-kommisjonen i forbindelse med deres evaluering av LLR-regelverket. Departementet vil ta nærmere stilling til hvilke vurderingstema som bør inngå i den varslede evalueringen. Jeg anser at det som ledd i evalueringen er aktuelt å vurdere en mulig utvidelse av rapporteringskravene til også å gjelde andre foretak enn de som nå er omfattet av krav om land-for-land-rapportering.