Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1203 (2013-2014)
Innlevert: 09.09.2014
Sendt: 10.09.2014
Rette vedkommende: Klima- og miljøministeren
Besvart på vegne av: Klima- og miljøministeren
Besvart: 16.09.2014 av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): I Prop 164 S (2012-2013) - Jordbruksoppgjøret 2013, står det at miljøforvaltningen, i samarbeid med landbruksforvaltningen, vil revidere nasjonal forvaltningsplan for gås.
Når vil denne revideringen ferdigstilles?

Begrunnelse

Antall grågås har nesten doblet seg siden 1990- tallet, og beiteskader av grågås utgjør et stort problem for mange bønder i store deler av landet.

Robert Eriksson (FrP)

Svar

Robert Eriksson: Jeg viser til tidligere svar der det fremkommer at Handlingsplan for forvaltning av gjess omfatter alle de syv aktuelle arter gjess, og adresserer relevante problemstillinger for den enkelte art. En av konklusjonene i handlingsplanen var at konkrete tiltak for å forebygge skade eller refordele gjessenes arealbruk for å redusere omfang av skader, best kunne løses gjennom lokale forvaltningsplaner. I etterkant av 1996-planen er det derfor utviklet et stort antall lokale forvaltningsplaner.
Jeg er opptatt av at forvaltningen av gjess best løses på lokalt/regionalt nivå, og at oppfølgingen skjer gjennom å se nærmere på utvikling og oppfølging av de lokale/regionale planene. Jeg vil derfor be Miljødirektoratet foreta en statusgjennomgang av disse planene. Som det fremgår av mitt forrige svar vil jeg på bakgrunn av denne gjennomgangen vurdere behovet for en ny samlet oppdatering av status for gjess i Norge.