Skriftlig spørsmål fra Torgeir Micaelsen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1209 (2013-2014)
Innlevert: 12.09.2014
Sendt: 12.09.2014
Besvart: 22.09.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Torgeir Micaelsen (A)

Spørsmål

Torgeir Micaelsen (A): Hvor langt har regjeringen kommet i arbeidet med å få en felles varslingsmekanisme om helsepersonell som begår alvorlige overtramp i et av landene i EØS, og hva har helseministeren foretatt seg i denne saken etter han tiltrådte?

Begrunnelse

Dagbladet har hatt fokus på en rekke saker hvor helsepersonell som begår grove regelbrudd i ett EØS-land kan fortsette å praktisere i andre EØS-land. Helseminister Støre jobbet aktivt ovenfor EU for å få på plass en felles varslingsmekanisme i EØS-området, og det er viktig at den nye helseministeren følger opp dette arbeidet.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Informasjonsutveksling på tvers av landegrenser er viktig for å styrke kontrollen med helsepersonell som flytter mellom landene. Jeg er opptatt av at godkjennings- og tilsynsmyndighetene har gode systemer for gjensidig utveksling av informasjon om helsepersonell som har mistet sin godkjenning.
I forbindelse med moderniseringen av yrkeskvalifikasjonsdirektivet har EU/EØS-landene blitt enige om å få på plass en europeisk varslingsmekanisme, slik at andre EU/EØS-land blir varslet om helsepersonell som av ulike årsaker har fått begrenset eller mistet sin autorisasjon eller lisens av enten tilsynsmyndigheter eller domstol. Varslingsmekanismen skal også omfatte personer som blir tatt i å bruke falske vitnemål eller dokumenter.
Norge har over flere år gitt sin støtte til å få på plass en slik gjensidig internasjonal varslingsmekanisme. Arbeidet ledes av EU. Norske myndigheter gir innspill til det pågående arbeidet med å forberede og konkretisere varslingsmekanismen.
Europakommisjonen arbeider med de tekniske reglene for hvordan mekanismen skal fungere og overføres mellom landene, det er et krevende arbeid. De ulike landene har forskjellige regelverk og ulike terskler for hva som regnes som regelbrudd. Planen er at dette skal gjøres via IMI-systemet (Internal Market Information System). Arbeidet har høy prioritet i EU-kommisjonen og EU/EØS-landene, og det jobbes med sikte på at varslingsmekanismen skal være på plass innen januar 2016.