Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til kulturministeren

Dokument nr. 15:1211 (2013-2014)
Innlevert: 12.09.2014
Sendt: 12.09.2014
Besvart: 19.09.2014 av kulturminister Thorhild Widvey

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Volda turn og idrettslag åpnet våren 2014 en ny fotballhall, Mørehallen. De stod selv som byggherre og er eier av hallen. De kvalifiserer for å få refundert moms for idrettsanlegg; problemet er at det er avsatt for lite midler til ordningen. Idrettslag landet over har bare fått om lag halvparten av søknadsbeløpet. For Mørehallen er kompensasjonen på kr 0,9 mill. kroner mindre enn søknadsbeløpet.
Ser statsråden muligheter for at idrettslagene kan bli kompensert fullt ut i år, eller evt. få utbetalt etterslepet neste år?

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg er en ordning som ble innført i 2010 for å lette finansieringen av anleggsinvesteringer for idrettslag og foreninger. Dette er en rammestyrt kompensasjonsordning, hvor Stortinget foretar årlige bevilgninger over statsbudsjettet (kap. 315, post 82).
Bevilgningen for 2014 var opprinnelig 55,8 mill. kroner. I revidert nasjonalbudsjett 2014 ble bevilgningen økt med 10 mill. kroner til 65,8 mill. kroner. Samlet godkjent søknadsbeløp i 2014 var i underkant av 114 mill. kroner, noe som ga en avkortning på i underkant av 43 pst. for alle godkjente søknader. Til sammenlikning var det godkjente søknader for 62,5 mill. kroner i 2013. Dette året var søknadsperioden kun 8,5 måneder mot normalt 12 måneder mellom de årlige søknadsfristene. I 2013 var bevilget beløp 63,9 mill. kroner og alle godkjente søknader ble derfor innvilget fullt ut.
Det går fram av bestemmelsene for kompensasjonsordningen at dersom bevilgningen ikke rekker til full kompensasjon, blir det lik prosentvis avkortning for alle de godkjente søknadene. Dette har vært tydelig kommunisert fra departementet. Til forskjell fra tilskuddsordningen for idrettsanlegg i kommunene (spillemidler), er det under denne ordningen ikke mulig for mottakere å søke på nytt dersom kompensasjonen ikke dekker det godkjente søknadsbeløpet.
Søknadsfristen i 2014 var 1. mai. Like etter la Lotteri- og stiftelsestilsynet ut informasjon på hjemmesiden om at det måtte forventes en betydelig avkorting av kompensasjonen nå i år.
Kompensasjon bevilget over statsbudsjettet for 2014, inkludert justering i revidert budsjett, utbetales i disse dager. Rammen for årets fordeling ligger fast.
Før denne ordningen ble innført måtte idrettslag og foreninger betale merverdiavgift fullt ut, uten noen form for kompensasjon. Sammenliknet med perioden før 2010 gir denne ordningen en betydelig lettelse i finansieringen av idrettsanlegg.
Jeg viser til at bestemmelsene for ordningen gjennomgås hvert år. Det årlige rammebeløpet fastsettes i Stortingets budsjettbehandling.