Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1216 (2013-2014)
Innlevert: 12.09.2014
Sendt: 12.09.2014
Besvart: 23.09.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Hvordan skal justisministeren sikre at barnehusene er rustet til å møte det stadig økende antallet barn som avhøres på barnehusene, og har statsråden oversikt over hvor mye av de statlige overførte midlene til drift av barnehusene som faktisk har gått til driften av dette tilbudet til volds- og overgrepsutsatte barn de siste tre årene?

Begrunnelse

I statsbudsjettet for 2014 fremgår det at regjeringen bevilget 60 millioner kroner til statens barnehus under kap. 440. I årene fra 2010-2013 er det ikke spesifisert i budsjettproposisjonen hvor mye midler som er avsatt til drift av barnehusene i de ulike politidistriktene, men det er vist til ekstrabevilgninger i forbindelse med opprettelsen av stadig flere barnehus. De senere årene har det vært en markant økning i antallet avhør som er gjennomført på barnehusene. I 2013 ble det gjennomført nesten 2500 dommeravhør her i landet, en økning på over 50 prosent fra 2011. Dette er en ønsket utvikling, og viser at både politi og påtalemyndigheter tar vold og overgrep mot barn på alvor. For 2014 fikk vi under en høring i justiskomiteen høre at flere steder i landet opplever man nå en økning på opp mot 40 prosent i antallet avhør som gjennomføres på barnehusene sammenlignet med 2013.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Forebygging av vold og overgrep, særlig mot barn og unge, er et område som regjeringen prioriterer høyt. Vold og seksuelle overgrep er grov kriminalitet som kan ha alvorlige og langvarige konsekvenser, ikke minst for barn som er de mest sårbare i vårt samfunn. Det er derfor viktig at både politiet, rettsapparatet og helsevesenet møter og hjelper dem som er utsatt for slike lovbrudd. Statens barnehus er etablert nettopp for å gi disse barna god støtte og oppfølging, samtidig som politiet ved avhør av barna skal kunne sikre viktige bevis ved eventuell rettssak mot overgriper.
Som representanten Ropstad peker på har det de senere årene vært en markant økning i antall avhør som er gjennomført på barnehusene. Det er gitt klare retningslinjer for politiets behandling av overgrepssaker. Dessverre har ikke politiet klart å overholde fristen for å gjennomføre dommeravhør av barn. Jeg har derfor bedt Politidirektoratet om å sikre at dommeravhør gjennomføres innen lovpålagt frist. Jeg har også bedt Politidirektoratet om å utarbeide en behovsanalyse som skal sørge for riktig dimensjonering av ressurser framover. Politidirektoratet er i ferd med å utføre dette arbeidet. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid i politidistriktene for dommeravhør i innkomne saker etter 1. juli 2014 skal ikke overstige 40 dager ved utgangen av 2014. Politidirektoratet følger også opp anbefalingene fra en arbeidsgruppe som har vurdert retningslinjer for drift- og tilsyn med barnehusene.
Når det gjelder statens bevilgninger til driften av barnehusene i årene 2010 til 2013, har jeg fått opplyst at det ble bevilget 38 166 mill. kr. i 2010 til sju barnehus, inkludert etableringskostnader til Statens barnehus Stavanger. Av disse midlene kom 31 166 mill. kr. over Justis- og politidepartementets budsjett, mens hhv. fire og tre mill. kr. kom fra Helse- og omsorgsdepartementet og det daværende Barne-, familie- og likestillingsdepartementet.
Den samlede bevilgning var i 2013 på i alt 74 420 mill. kr., herav 4 250 mill. kr. og 3 200 mill. kr. over hhv. Helse- og omsorgsdepartementets og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets budsjetter.
I forbindelse med den økte innsatsen mot vold i nære relasjoner ble det i budsjettet for 2013 satt av 60 mill. kr. på Justis- og beredskapsdepartementets budsjett, kap. 440. Av disse ble 29,112 mill. kr. satt av til styrking av barnehusene. Styrkingen innebar etablering av to nye barnehus i henholdsvis Sandefjord og Bodø, samt opprettelse av 17 nye stillinger til de allerede eksisterende barnehusene. 10 av stillingene ble opprettet ved Statens barnehus i Oslo, som også fikk en større utvidelse av sine lokaler. Budsjettmidler for drift av Statens barnehus er ikke øremerket, men inngår som en del av det enkelte politidistrikts driftsbudsjett. Av denne årsak, og fordi driftsåret ikke er omme, er det på det nåværende tidspunkt vanskelig å anslå de samlede driftsutgiftene for Statens barnehus i 2014.