Skriftlig spørsmål fra Pål Farstad (V) til næringsministeren

Dokument nr. 15:1223 (2013-2014)
Innlevert: 15.09.2014
Sendt: 16.09.2014
Besvart: 23.09.2014 av næringsminister Monica Mæland

Pål Farstad (V)

Spørsmål

Pål Farstad (V): I statsråd 20. juni 2014 besluttet regjeringen å melde Norge ut av UNWTO, FNs turistorganisasjon.
Hvorfor har regjeringen besluttet å gjøre dette, og hvorfor har ikke ministeren tatt initiativ til en alminnelig høringsprosess med påfølgende politisk behandling av utmeldelsen i Stortinget, når innmeldelse var gjenstand for en slik politisk behandling?

Begrunnelse

Verdens turistorganisasjon «United Nations World Tourism Organization» er en av FNs særorganisasjoner. Organisasjonen er verdensomspennende og 156 stater er i dag medlemmer i organisasjonen, som også har 6 assosierte medlemmer og 400 tilknyttede medlemmer representert ved privat sektor, forskningsinstitusjoner, turistorganisasjoner og lokale turistmyndigheter.
Organisasjonen bidrar til at medlemslandene, de enkelte destinasjonene og reiselivsbedriftene maksimerer de positive økonomiske, sosiale og kulturelle effektene knyttet til reiseliv, samtidig som de minimerer de negative sosiale og miljømessige virkningene. Medlemskap i UNWTO gir norske myndigheter og andre tilgang til oppdatert internasjonal statistikk og analyser og regelmessige trend- og prognoserapporter.
Norsk innmelding i organisasjonen skjedde ved godkjennelse av statuttene. Ved St.prp. nr. 51 (2007-2008) ble Stortinget innbudt til å fatte vedtak om samtykke til å melde Norge inn i FNs turistorganisasjon. Stortinget fattet 17. juni 2008 vedtak om samtykke i samsvar med Innst. S. nr. 276 (2007-2008), og ved kgl.res. av 22. august 2008 ble det besluttet innmelding ved godkjennelse av statuttene av 27. september 1970 med senere endringer. Ved brev til det spanske utenriksdepartementet som depositar for konvensjonen ble Norge innmeldt med virkning fra 8. september 2008.
Kun seks år senere har regjeringen besluttet å si opp Norges medlemskap i UNWTO, FNs turistorganisasjon uten at saken har vært gjenstand for en forutgående høringsprosess eller politisk behandling i Stortinget.

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Norge har vært medlem i FNs turismeorganisasjon (UNWTO) i seks år nå. Det har gitt oss anledning til å samle erfaringer som medlem. Medlemskapet i UNWTO har ikke gitt det ønskede reiselivsfaglige utbyttet. Statistikk og andre rapporter som vi har fått fra UNWTO er dessuten også tilgjengelig gjennom andre kanaler, herunder vårt medlemskap i OECD. Ingen andre nordiske land er medlem. Etter en helhetlig vurdering, i samråd med Utenriksdepartementet, har Nærings- og fiskeridepartementet konkludert med at Norge meldes ut av organisasjonen. Vi hadde en orientering til organisasjonene vedrørende saken i fjor, og jeg vil 30. september 2014 møte sentrale organisasjoner og aktører i reiselivssektoren på ny for å gjennomgå dette.
Det er regjeringens ansvar å inngå, endre og oppheve avtaler for landet. Det følger av Grunnloven. Avtaler av særlig viktighet, eller som innebærer at staten påtar seg forpliktelser som bare kan gjennomføres som følge av stortingsvedtak, herunder bruk av statens penger, er imidlertid ikke gyldig før Stortinget har gitt sitt samtykke. Da Stortinget gjorde sitt vedtak ved behandling av Innst. S. nr. 276 (2007-2008) var det således redegjort for at norsk medlemskap medførte plikt til å betale medlemsavgift – som for 2008 var 190 000 Euro. Å melde seg ut av UNWTO innebærer ikke at staten påtar seg en ny forpliktelse. Der hvor innmelding i en internasjonal organisasjon skjer gjennom en samtykkeproposisjon i Stortinget, slik som i dette tilfellet, kan det fremmes en kongelig resolusjon om utmelding. Det gjorde regjeringen 20. juni i år. Formell utmelding har foreløpig ikke blitt gjennomført. Jeg har ikke sett behov for en alminnelig høringsprosess om utmeldelsen, fordi jeg mener at vi har hatt godt nok grunnlag til å fatte en beslutning i denne saken. Som nevnt vil jeg imidlertid drøfte saken med sentrale aktører i reiselivssektoren.