Skriftlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:1227 (2013-2014)
Innlevert: 17.09.2014
Sendt: 17.09.2014
Besvart: 24.09.2014 av finansminister Siv Jensen

Lise Christoffersen (A)

Spørsmål

Lise Christoffersen (A): Vil statsråden bidra til å sikre at foreldre med barn i idrettsfritidsordning får samme foreldrefradrag som foreldre med barn i skolefritidsordning, både i 2014 og videre framover?

Begrunnelse

Norges idrettsforbund har mottatt bekymringsmeldinger fra idrettsforeninger som driver idrettsfritidsordning (IFO). Skatteetaten sendte i mai i år brev til idrettsforeningene, der det sto at de ble fjernet fra registeret over virksomheter som leverer ligningsoppgaver over betaling for pass og stell av barn. Ligningsoppgaven gir grunnlag for foreldrefradrag etter skattelovens § 6-48. Begrunnelsen var at idrettsforeningene driver undervisning, og at tilbudet dermed ikke er fradragsberettiget. Buskerud idrettskrets har tatt saken opp med Skatteetaten og fått et positivt foreløpig svar i epost av 15. september i år. Skattedirektoratet informerer der om at de er i ferd med å se nærmere på fradragsretten for fritidsordninger med aktivitetstilbud tilsvarende SFO på barneskole. Det opplyses videre at fritidsordningene etter ny vurdering i større grad enn tidligere vil bli ansett som pass og stell i motsetning til undervisning. Kostnadene kan dermed gi rett til foreldrefradrag under noen vilkår. Under hvilke vilkår og i hvilken utstrekning, er foreløpig ikke kjent. Det er foreløpig heller ikke kjent når vurderingen er ferdig. At fritidsordninger basert på fysisk aktivitet er undervisning, mens tradisjonelle SFO-er, der det også kan tilbys leksehjelp, ikke er det, virker som en urimelig tolkning av loven. Det er derfor viktig at statsråden gir klare signaler til Skattedirektoratet om at foreldre med barn i IFO skal få foreldrefradrag som for SFO, både for skatteåret 2014 og seinere.

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Ja, det vil statsråden bidra til. Skattedirektoratet vil innen kort tid komme med en uttalelse om at utgifter til private idrettsfritidsordninger og andre SFO-lignende ordninger vil gi rett til fradrag på lik linje med utgifter til den ordinære skolefritidsordningen fra og med 2014. Tilbudet må være av tilsvarende art og må oppfylle visse kriterier.
Fradraget for utgifter til skolefritidsordninger gis etter bestemmelsen om foreldrefradrag i skatteloven § 6-48 for utgifter til pass og stell av barn under 12 år. Kostnader til pass og stell avgrenses mot bl.a. kostnader til undervisning og leveomkostninger for barnet. Forlenget dagtilbud på barneskole, den ordinære skolefritidsordningen (SFO), er etter langvarig praksis blitt ansett som hovedsakelig pass og stell som gir rett til foreldrefradrag, selv om det gis tilbud om leksehjelp og deltakelse i mange ulike aktiviteter som gjør at barna kan lære noe.
I de senere år har flere idrettsforeninger, fotballklubber, sportsklubber osv. etablert alternative fritidsordninger rett etter skoletid som har fått betegnelsen idrettsfritidsordning (IFO) og fotballfritidsordning (FFO), hvor fysisk aktivitet står sentralt. Skattemyndighetene har hittil vurdert disse tilbudene som ikke-fradragsberettiget undervisning og bl.a. vektlagt at ordningene har hatt preg av opplæring/trening med instruktør innenfor sin idrett. Noen idrettsforeninger har likevel innrapportert kostnadene til slike ordninger som utgifter til pass og stell av barn på vegne av foreldrene til deltakende barn. Det stemmer at Skattedirektoratet i mai 2014 sendte brev til foreningene og informerte om at fritidsordninger ved idrettsklubber og lignende ikke gir rett til foreldrefradrag for kostnadene.
På bakgrunn av reaksjoner og innspill fra idrettslag og -foreninger i etterkant av ovennevnte brev, har Skattedirektoratet siden juli arbeidet med ny vurdering av saken: Direktoratet besluttet nylig at utgifter til idrettsklubbers og andre alternative fritidsordninger skal gi til rett foreldrefradrag etter skatteloven § 6-48, når aktivitetstilbudet er av tilsvarende art som skolefritidsordningen (SFO). Direktoratet har lagt vekt på at idrettsfritidsordninger rett etter skoletid har mye til felles med det tilbudet SFO har, men med mer organisert fysisk aktivitet. De endelige kriteriene for å innvilge fradrag for fritidsordning vil fremgå av Skattedirektoratets kommende uttalelse.
Den endringen i tolkningspraksis jeg har beskrevet, vil få virkning fra og med inntektsåret 2014.
Jeg er glad for at Skattedirektoratet nå har åpnet for fradragsrett for utgifter til andre, gode alternativer til SFO, og at dette gjøres gjeldende allerede fra inneværende år.