Skriftlig spørsmål fra Torgeir Micaelsen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1229 (2013-2014)
Innlevert: 17.09.2014
Sendt: 17.09.2014
Besvart: 29.09.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Torgeir Micaelsen (A)

Spørsmål

Torgeir Micaelsen (A): Hva vil helseministeren gjøre for å sikre pasientene raskere behandling ved Nasjonal behandlingstjeneste for transseksualisme (NBTS) ved Oslo universitetssykehus (OUS)?

Begrunnelse

Pasientorganisasjonen Harry Benjamin-ressurssenter (HBRS) har i dialog uttrykt alvorlig bekymring for bemanningssituasjonen ved Nasjonal behandlingstjeneste for transseksualisme (NBTS) ved Oslo universitetssykehus (OUS). HBRS viser til at antallet pasienter som henvises til NBTS de siste årene er mer enn doblet i forhold til tidligere år, uten at bemanningen er styrket tilsvarende.
HBRS mener det er behov for en akutt styrking av bemanningssituasjonen på NBTS for at pasientene skal kunne utredes innenfor akseptable tidsrammer. Det vises til eksempler hvor pasienter som blir henvist til første time kan måtte vente opptil 7 måneder, mens pasienter under utredning kan vente så lenge som 9 måneder mellom hver time. Tidligere var det til sammenligning liten ventetid for henvisning til første time og én måned mellom hver time for pasienter under utredning. HBRS er bekymret for den belastningen den lange ventetiden utgjør for pasientenes livskvalitet og psykiske helse.
HBRS viser til at anbefalinger fra ekspertgruppen i Helsedirektoratet som skal overleveres til departementet i februar 2015, ikke kan løse den nåværende akutte bemanningssituasjon. Helseministeren må derfor allerede nå komme med tiltak for å løse den akutte bemanningssituasjonen og sikre pasientene raskere behandling.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: I en redegjørelse som departementet har mottatt fra Helse Sør-Øst fremgår det at Oslo universitetssykehus - Nasjonal behandlingstjeneste for transseksualisme (NBTS) har fått omlag 200 nye pasienter de siste 5 årene, mens antall årsverk har økt med 1. Antall henvisninger av barn har økt fra 12 til 35 i året. Totalt 309 voksne og barn var i utredning og behandling i 2009. I 2014 er tilsvarende tall 500 pasienter, hvorav over 110 er barn. I samme periode har virksomhetens årsverk økt fra 3 til 4. Ventetiden har økt, ikke kun for førstegangssamtaler, men også for kontrolltimer, og kan variere med inntil 2-6 måneder. I utredningsfasen er det ønskelig med kontrolltimer hver 4. uke.
Utredningen av de unge pasientene krever ofte omfattende behandlingsprosedyrer, da flere enn 40 % av disse pasientene har komorbiditet med flere diagnoser. Økningen av henvisninger av barn i løpet av de siste få år har man, i følge Helse Sør-Øst, ikke forutsett. Dagens 500 pasienter har ca. 10 timer konsultasjonstid per år, som er i tråd med internasjonale behandlingsprotokoller. Dette utgjør 5 000 pasienttimer ved optimal drift, i tillegg til undervisnings-, veilednings- og forskningsforpliktelser i den nasjonale tjenesten.
Helse Sør-Øst RHF bekrefter at foretaket, i forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2015, vil ha en dialog med Oslo universitetssykehus HF om behovet for å styrke den nasjonale behandlingstjenesten.
Jeg legger til grunn at Helse Sør-Øst tar de grep som er nødvendige for å sikre forsvarlige rammer for virksomheten ved Nasjonal behandlingstjeneste for transseksualisme.