Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1231 (2013-2014)
Innlevert: 17.09.2014
Sendt: 17.09.2014
Besvart: 23.09.2014 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): I NHOs kompetansebarometer 1/2014 kommer det frem at det er et stort behov for fagskoleutdanning. Hver femte NHO bedrift har i stor grad behov for å rekruttere personer med utdanning på fagskolenivå. NHO-sjøfart har relativt størst behov viser undersøkelsen, dette er et viktig signal i forhold til den sjøfartsnasjon Norge er.
Hva vil regjeringen gjøre for å legge til rette for at flere kan ta fagskoleutdanning som næringslivet trenger?

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Jeg viser til spørsmål til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Line Henriette Hjemdal angående behov for fagskoleutdanning.
Regjeringen mener fagskoleutdanningen er viktig for å bidra til å dekke kompetansebehovene i norsk nærings- og arbeidsliv. Fagskoleutdanning er yrkesrettede utdanninger av et halvt til to års varighet, og kandidater fra slike utdanninger skal i prinsippet kunne ta i bruk sin kompetanse i arbeidslivet uten ytterligere generelle opplæringstiltak.
I dag er det fylkeskommunenes ansvar å sørge for at det tilbys godkjent fagskoleutdanning som tar hensyn til lokalt, regionalt og nasjonalt kompetansebehov. Det er viktig at arbeidslivet samarbeider nært med utdanningstilbyderne for å sikre godt samsvar mellom tilbud og etterspørsel etter kompetanse.
Det er behov for mer og bedre systematisk kunnskap om fagskolesektoren i Norge. Kunnskapsdepartementet arbeider med å styrke kunnskapsgrunnlaget om denne sektoren, blant annet gjennom rapporteringsordninger, tilstandsrapport om sektoren og kandidatundersøkelser. Departementet arbeider også med å utvikle et system for bedre å kunne analysere og formidle fremtidige kapasitets- og kompetansebehov i Norge.
I 2013 ble det oppnevnt et offentlig utvalg som skal se nærmere på fagskoleutdanningen. Utvalget ledes av professor Jan Grundt og skal levere sin innstilling innen utgangen av inneværende år. Utvalget skal blant annet vurdere fagskoleutdanningens rolle og plass i utdanningslandskapet og arbeidslivet. Utvalget skal også vurdere dagens finansieringsordning for fagskoler og utrede alternative modeller for gjeninnføring av statlig finansiering av fagskolene. Jeg ser med forventning fram til å få utvalgets innstilling. Regjeringen vil nøye vurdere anbefalingene utvalget kommer med, og følge opp på egnet måte.
Regjeringen har varslet at den vil legge fram en strategi for maritim næring våren 2015. I strategien vil forhold knyttet til arbeidslivets behov for personale med ulik type maritim kompetanse bli tatt opp, herunder fagskoleutdanning. I arbeidet med den nye strategien vil det bli lagt opp til god kontakt med relevante aktører i næringslivet.