Skriftlig spørsmål fra Kirsti Bergstø (SV) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:1236 (2013-2014)
Innlevert: 18.09.2014
Sendt: 19.09.2014
Besvart: 24.09.2014 av fiskeriminister Elisabeth Vik Aspaker

Kirsti Bergstø (SV)

Spørsmål

Kirsti Bergstø (SV): Den 29. august i år offentliggjorde Miljødirektoratet uavhengige tredjepartsvurderinger fra Det norske Veritas og Sintef som påviser omfattende kunnskapshull i NIVA-rapportene som danner grunnlag for søknaden om gruvedeponi i Repparfjorden. Fiskeriministeren uttalte 15. februar i år at: «Vi har i dag god nok kunnskap til å kunne konkludere med at sjødeponi i Repparfjorden ikke vil ha uakseptable negative konsekvenser for sjømatnæringen.»
Står fiskeriministeren fremdeles ved denne uttalelsen?

Begrunnelse

Miljødirektoratet har bedt Sintef og Det Norske Veritas (DNV) gjøre en uavhengig vurdering av kunnskapsgrunnlaget for søknaden om gruvedeponi i Repparfjorden. Den 29. august i år ble tredjepartsvurderingen av NIVA-rapporten offentliggjort. Ekspertvurderingen påviser både manglende kunnskap og kritiserer metoden som NIVA har brukt for sine konklusjoner.
Kritikken fra DNV og Sintef går blant annet ut på at målingene som Akvaplan Niva har gjort verken fanger opp vannbevegelser i hele Repparfjord, eller bevegelsene som fører med seg vann fra fjorden og ut i nærmeste sund, der det passerer kraftige tidevannsstrømmer som fører med seg gruveavfallet ut i større områder. Akvaplan NIVA har blant annet sagt følgende om kritikken fra de uavhengige ekspertvurderingene:

«Den mest alvorlige kritikken av vårt arbeid er den som er rettet mot validering av modellen, og vi er enig i at dette kunne vært gjort betydelig bedre.»

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Svar

Elisabeth Vik Aspaker: Regjeringen har i sin politiske plattform sagt at vi vil åpne for at mineralnæringen kan benytte sjødeponi, men stille strenge krav og sikre miljøovervåking. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har vedtatt reguleringsplanen for gruvedrift i Nussir og Ulveryggen i Kvalsund kommune på bakgrunn av en helhetlig avveining av fordelene og ulempene ved mineralprosjektet.
Stortingsrepresentanten stiller spørsmål ved om jeg fremdeles står ved mine utsagn i forbindelse med godkjenning av plansaken. Det gjør jeg. Jeg har imidlertid hele tiden også ment at det må knyttes tilstrekkelig strenge miljøvilkår til driften og utslippene, nettopp for å sikre at konsekvensene for sjømatnæringen ligger innenfor det som kan aksepteres.
Søknaden om utslippstillatelse etter forurensningsloven er nå til behandling i en egen prosess i Miljødirektoratet, som er kompetent forurensningsmyndighet. Jeg ser det som betryggende at Miljødirektoratet har innhentet råd fra flere fagmiljøer i saken. Utover dette vil jeg ikke gå inn på de faglige vurderingene som Miljødirektoratet gjør i forbindelse med søknadsbehandlingen.