Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:1239 (2013-2014)
Innlevert: 19.09.2014
Sendt: 19.09.2014
Besvart: 30.09.2014 av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Pleiepengeordningen har i lang tid vært gjenstand for debatt. I 2011 kom Kaasa-utvalget med en rapport om pårørendeomsorgen, hvor det igjen kom frem at regelverket knyttet til pleiepengeordningen er mangelfull. Både KrF og FrP tok dette opp med den rødgrønne-regjeringen, uten at de foretok seg noe. I spørretimen den 5. mars i år varslet statsråden at han vil reformere pleiepengeordningen.
Har statsråden satt i gang dette arbeidet, og når vil statsråden legge frem en sak for Stortinget vedrørende pleiepenger?

Begrunnelse

Den medisinske utviklingen har den senere tid hatt stor fremgang, og heldigvis overlever nå mange barn som har alvorlige sykdommer, som tidligere gav svært dårlige prognoser. Barn som tidligere fikk svært dårligere prognoser kan med hjelp av ny kunnskap leve lengre. Dette er veldig bra, men dessverre har ikke regelverket knyttet pårørendeomsorg fulgt med i utviklingen. Mange familier som har barn med alvorlig syke barn ønsker å ta vare på dem i sitt hjem, men fordi de ikke får pleiepenger blir denne muligheten borte. Dermed blir alternativet at barna enten må på institusjon, eller andre pleiere må ta seg av barnet. Noe som gjerne ikke vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt.
Utgangspunktet er at foreldrene kjenner barnet best, og vet hvordan pleien bør utføres for at den skal være til barnets beste. Statsråden har sagt at han ønsker å reformere regelverket for pleiepenger, og nå er det på tide at det gjøres. Det er mange foreldre som venter på et svar. Familier som lever i en vanskelig situasjon, og fortjener derfor å få et svar fra statsråden så snart som mulig.

Robert Eriksson (FrP)

Svar

Robert Eriksson: Det framgår av Sundvollen-erklæringen at Regjeringen ønsker å reformere ordningene med omsorgslønn og pleiepenger for foreldre med syke og funksjonshemmede barn som oppfølging av Kaasa-utvalgets innstilling. Pleiepengeordningen er mitt ansvar, mens helse- og omsorgsministeren har ansvar for omsorgslønnsordningen.
Jeg er enig i at dagens pleiepengeordning er mangelfull. Jeg ønsker en bedre og mer treffsikker pleiepengeordning for familier med omsorg for alvorlig syke barn. Arbeidet med å utrede dette settes nå i gang i mitt departement. Det er viktig at vi får tid til å vurdere hele bildet, med de ulike ansvarsforhold og tilstøtende stønader. Jeg ønsker en forbedret ordning for foreldre med alvorlig syke barn. Jeg vil vurdere ulike modeller, og tar sikte på å sende forslag på høring i løpet av våren 2015.