Skriftlig spørsmål fra Fredric Holen Bjørdal (A) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1243 (2013-2014)
Innlevert: 19.09.2014
Sendt: 22.09.2014
Besvart: 25.09.2014 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

Fredric Holen Bjørdal (A)

Spørsmål

Fredric Holen Bjørdal (A): Meiner statsråden det er ein god idé å leggje ned Bufetat, slik regjeringspartnaren Høgre har programfesta i sitt stortingsvalprogram?

Solveig Horne (FrP)

Svar

Solveig Horne: Regjeringen ser at det er utfordringer i dagens barnevern. Noen utfordringer kan skyldes organiseringen av barnevernet, der forvaltningsansvaret er delt mellom kommune og stat. Bufetat, som er det statlige barnevernet, har plikt til å bistå barneverntjenesten i kommunene med plassering av barn utenfor hjemmet. Dette skjer blant annet gjennom formidling av fosterhjem og institusjonsplasser. For å kunne oppfylle sin bistandsplikt overfor kommunene, har Bufetat etablert institusjoner og inngått kontrakter med private institusjoner og fosterhjem. Ved plassering i institusjon dekker Bufetat en stor andel av utgiftene.
I regjeringsplattformen heter det at regjeringen vil ”gi kommunene rett til fritt å velge barneverntiltak, etter en vurdering av kvalitet, pris og hva som gir best hjelp til det enkelte barn, uavhengig av hvem som leverer tiltaket”, og at ”kommuner med nødvendig kompetanse kan gis et helhetlig faglig og økonomisk ansvar for barneverntjenesten”.
Departementet har satt i gang et arbeid for å følge opp regjeringsplattformen og vurdere strukturendringer i barnevernet. Dette er et arbeid som vil berøre både det kommunale barnevernet og Bufetat. Jeg er opptatt av at endringer må gjennomføres på måter som sikrer forutsigbarhet for ansatte og, ikke minst, for de barna som mottar hjelp fra barnevernet.
Min ambisjon er et bedre barnevern der flere barn får rett hjelp til rett tid. Jeg mener kommunene bør gis et større faglig og økonomisk ansvar for barnevernet. Kommunenes nærhet til det enkelte barn og familie er viktig for å kunne gi utsatte barn tidlig og helhetlig hjelp. Arbeidet med en ny kommunestruktur vil også kunne medføre større og mer robuste barneverntjenester med bedre forutsetninger for å kunne ivareta et mer helhetlig ansvar.
Samtidig er det viktig å ta hensyn til at barnevernet er en liten tjeneste. Det er behov for å ivareta strukturer som motvirker sårbarhet. Noen oppgaver og behov er små i omfang, samtidig som de krever spesialisert kompetanse og sterke fagmiljø. Et helhetlig institusjonstilbud som er tilstrekkelig variert til at det kan møte barn og ungdom med forskjellige behov, krever også et større befolkningsgrunnlag enn det de aller fleste kommunene i dag har hver for seg.
Det er fortsatt behov for nærmere utredninger om hva som skal være kommunenes og statens fremtidige roller i barnevernet. Barnevernet skal ha den organiseringen som best mulig ivaretar barnets behov.