Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1244 (2013-2014)
Innlevert: 19.09.2014
Sendt: 22.09.2014
Besvart: 02.10.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Kan statsråden redegjøre for hvor mye midler til kommunalt rusarbeid Bergen kommune fikk i 2014 - med ny regjering- i forhold til 2013, og vil regjeringen gjøre om på sitt avslag på søknad fra Bergen kommune om ekstra støtte til kommunalt rusarbeid i 2014 i forbindelse med det store behovet for økt kommunal innsats ved stenging av den åpne russcenen i byen (Nygårdsparken)?

Begrunnelse

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt avslag på søknad fra Bergen kommune om økt støtte til kommunalt rusarbeid i forbindelse med fjerning av åpne russcener. Statsråd Høie har argumentert med at Bergen har fått mere rusmidler da disse pengene ble øremerket i statsbudsjettet for 2014, blant annet i følgende melding ut på nettstedet Twitter 1/9:

"Pengene ble øremerket til rustiltak og Bergen fikk mer, blant annet begrunnet i åpne russcener."

Etter det jeg er gjort kjent med, opplever ikke Bergen kommune dette som en sannhet, tvert i mot var erfaringen at Bergen kommune fikk mindre rusmidler av staten i 2014 - og derfor oppleves avslaget på støtte til arbeidet med åpne russcener som ekstra uforståelig.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Innledningsvis vil jeg slå fast at regjeringen aldri har avslått noen søknad fra Bergen kommune, slik representanten Toppe skriver. Søknaden fra Bergen kommune om ekstra midler til deres arbeid med blant annet å redusere åpne russcener, ble oversendt Helsedirektoratet som rette vedkommende.
Som representanten Toppe er kjent med, la den rødgrønne regjeringen i 2013 333 millioner kroner i øremerket tilskudd til kommunalt rusarbeid inn i kommunenes frie inntekter. Vi reverserte innlemmingen og øremerket 343 mill. kroner til kommunalt rusarbeid i 2014. I den forbindelse har regjeringen uttalt at med endrede rammebetingelser i budsjettet for 2014, er sjansene for å få tilskudd betraktelig bedre enn i 2013. Samtidig har vi understreket at tilskuddet må kunngjøres på ordinær måte.
Midlene som ble innlemmet i 2013 ble fordelt etter sosialnøkkelen i inntektssystemet, og Bergen kommune mottok om lag 19,9 mill. kroner i frie inntekter. Som en følge av innlemmingen var tilskuddsordningen til kommunalt rusarbeid over Helse- og omsorgsdepartementets budsjett på kun 86 mill. kroner i 2013. Bergen kommune mottok 3,9 mill. kroner fra dette tilskuddet i 2013.
I 2014 mottar Bergen kommune til sammen over 30 mill. kroner til tiltak på rusfeltet, herunder:

-20 mill. kroner til kommunalt rusarbeid
-5,5 mill. kroner til utprøving av samhandlingsmodeller på rusfeltet
-2,8 mill. kroner fra storbysatsingen
-1 mill. kroner til 2 hele psykologstillinger
-950.000 kroner til arbeidet med overdosestrategien

Ovennevnte midler er i sin helhet begrunnet med særskilte behov på rusfeltet, og deler med direkte henvisning til Bergen kommunes arbeid med å redusere åpne russcener.
Redegjørelsen over viser at Bergen kommune mottar 26,3 mill. kroner mer i øremerkede tilskudd på rusfeltet i 2014 enn i 2013, og 6,5 mill. kroner mer, dersom man regner med deres ”andel” av rammen i de frie inntektene i 2013.