Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1245 (2013-2014)
Innlevert: 19.09.2014
Sendt: 22.09.2014
Besvart: 29.09.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Hva vil statsråden gjøre for å hindre utbredt bruk av vikarleger i den kommunale legevaktstjenesten og hva vil statsråden foreta seg opp mot det danske vikarbyrået NordVik, som er den største aktøren på feltet, etter den sterke kritikken som er kommet frem gjennom aktuelle saker, blant annet i NRK Sogn og Fjordane 19/9-14?

Begrunnelse

Det danske vikarbyrået NordVik, som rekrutterer årlig mellom 400 og 500 leger til Norge, har fått massiv kritikk. Blant annet står flere danske leger som tidligere har jobbet i vikariat i Norge, nå fram i danske Dagens Medisin med sterk kritikk av NordVIk. I Sogn og Fjordane er tre danske leger - rekruttert av NordVik- under gransking på grunn av svært kritikkverdige forhold. Det er et nasjonalt ansvar å sørge for at kvalitet og pasientsikkerheten i helsetjenesten blir ivaretatt. Utbredt bruk av useriøse vikarbyrå er en trussel mot dette.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Det er kommunen som er ansvarlig for å tilby nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester, herunder legevaktstjeneste, til de som oppholder seg i kommunen. Videre er det den enkelte kommune som må sørge for å ha den bemanningen som er nødvendig for å kunne tilby disse tjenestene. Det er kommunen som avgjør hvordan de bemanner de ulike tjenestene. Legevakt er en allmennlegeoppgave og skal i utgangspunktet utføres av kommunens fastleger. Dette følger av fastlegeforskriften § 13. Fastlegenes deltakelse i legevakt er dessverre redusert de senere år. For at fastleger skal fortsette å utgjøre ryggraden i den kommunale legevakten, er det viktig å legge forholdene til rette for en fortsatt god legedekning i alle landets kommuner. Forskning viser at fastleger vil ha best forutsetninger for å gjøre en kvalitativt god jobb i den kommunale legevakten. Dette henger blant annet sammen med fastlegens lokalkunnskap, nærhet til pasientgruppen og en generelt høyere kompetanse innen allmennmedisin. Jeg vil jobbe for å få snudd trenden med synkende deltakelse fra fastlegene. I budsjettet for 2014 ble det satt av om lag 50 mill. kroner til å styrke rekrutteringen til fastlegeordningen. Jeg registrerer med tilfredshet at nyrekrutteringen av fastleger fortsatt er noe høyere enn befolkningsveksten. Utover økt deltakelse fra fastlegene jobber jeg for å styrke kompetansen og kvaliteten i legevakt på andre måter. I utkast til revidert akuttmedisinforskrift er det foreslått å heve kompetansekravene for leger som skal ha legevakt uten bakvakt. Disse legene må ifølge forslaget minimum ha gjennomført tre års veiledet tjeneste.
Avslutningsvis vil jeg si at det i utgangspunktet ikke er noe i veien for å bruke vikarbyråer til å sikre tilstrekkelig bemanning i legevakt. Jeg vil imidlertid være tydelig på at kommuner som velger å bruke vikarbyråer fortsatt er ansvarlige for at vikarene har den nødvendige kompetansen slik at tjenestene kommunen tilbyr er forsvarlige. Ansvaret for å tilby forsvarlige helse- og omsorgstjenester påhviler kommunen uansett hvordan de organiserer og bemanner sine tjenester. Kommunenes plikter når det gjelder forsvarlighet og pasient- og brukersikkerhet i helse- og omsorgstjenesten er tydelig beskrevet i helse- og omsorgstjenesteloven.