Skriftlig spørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:1246 (2013-2014)
Innlevert: 19.09.2014
Sendt: 22.09.2014
Besvart: 26.09.2014 av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

Torstein Tvedt Solberg (A)

Spørsmål

Torstein Tvedt Solberg (A): Dagsrevyen meldte 16. september om at om lag 6 000 kan miste jobben i leverandørindustrien på grunn av kutt i oljebransjen. Permitteringsregelverket har i slike tider bidratt til å unngå store mengder oppsigelser, og gi bedriftene mer tid slik at de ikke må handle forhastet.
Vil statsråden revurdere de vedtatte innstrammingene i permitteringsregelverket, nå når pilene peker nedover, og bidra til at flere arbeidsplasser ikke går tapt?

Begrunnelse

I statsbudsjettet for 2014 foreslo regjeringen å endre arbeidsgiverperioden ved permittering fra 10 til 20 dager, som skal gjelde for både hel og delvis permittering. Samtidig reduserer regjeringen permitteringsperioden fra 30 til 26 uker. Forslaget har doblet bedriftenes kostnader ved permittering, og regjeringen begrunnet endringen i de gode tidene som var da. Flere bedrifter har i den siste tiden varsler at de må benytte seg av oppsigelser i stedet for permitteringer. Odd Inge Godhavn, leder i Fellesforbundet Avdeling 25 i Stavanger og omegn, melder i Aftenbladet om 1 500 oppsigelser per dags dato i deres område alene. Resultat av oppsigelsene er at bedriften miste verdifull kompetanse. Permitteringsregelverket har historisk bidratt til å unngå at arbeidsplasser går tapt når pilene midlertidig peker nedover. I dagens situasjon virker det ikke som permitteringsregelverket har samme avdempende effekt, noe som er sterkt beklagelig, spesielt for de familiene som opplever at far eller mor mister jobben. Dette er realiteten for tusenvis av arbeidstakere på Vestlandet, og med slike antall står ikke andre jobber og venter. Tempoet det skjer i er dramatisk og viser behov for snarlig handling.

Robert Eriksson (FrP)

Svar

Robert Eriksson: Fra og med 1. januar i år ble antall dager med lønnsplikt under permittering (arbeidsgiverperiode) økt til 20 dager ved hel og delvis permittering, samtidig som den perioden arbeidsgiver er fritatt fra lønnsplikt under permittering ble redusert til 26 uker. Permitterte er bundet av sin kontrakt med arbeidsgiveren og søker derfor i liten grad annet arbeid. Dette bidrar til å redusere det samlede arbeidstilbudet. Dette tilsier at når det er stor etterspørsel etter arbeidskraft, vil en utstrakt bruk av permitteringer være uheldig for arbeidsmarkedet samlet sett. En arbeidsgiverperiode med lønnsplikt i 20 dager kan føre til at unødige permitteringer unngås. I stedet for å permittere, frigjøres arbeidskraft da til andre virksomheter som etterspør arbeidskraft. Utviklingen i arbeidsmarkedet så langt i år gir ikke grunnlag for å si at regelendringen har ført til mindre bruk av permitteringer og mer bruk av oppsigelser. Trenden for de fire siste årene har vært noe færre permitterte. Det er derfor ikke grunnlag for å trekke klare paralleller mellom utformingen av permitteringsregelverket og nedbemanningen i oljebransjen.
Permitteringsreglene skal til enhver tid gjenspeile situasjonen i arbeidsmarkedet. Det har også vært utslagsgivende for endringer under tidligere regjeringer. For eksempel ble arbeidsgiver-perioden forkortet og dagpengeperioden ved permittering forlenget, i forbindelse med finansuroen i 2009.
Som arbeids- og sosialminister følger jeg nøye med på utviklingen i arbeidsmarkedet, og i bruken av permitteringer. Dersom det igjen skulle være grunnlag for det, vil jeg vurdere endringer.