Skriftlig spørsmål fra André N. Skjelstad (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1251 (2013-2014)
Innlevert: 23.09.2014
Sendt: 23.09.2014
Besvart: 01.10.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

André N. Skjelstad (V)

Spørsmål

André N. Skjelstad (V): Vil statsråden vurdere å åpne for at noen parkeringsplasser som er tilrettelagt for forflytningshemmede forbeholdes biler med heis?

Begrunnelse

Bilfører eller passasjer som har særlig behov for parkeringslettelser knyttet til bosted, arbeid og annen aktivitet fordi vedkommende har problemer med å gå, har rett til å benytte særlig oppmerkede parkeringsplasser for forflytningshemmede.
Flertallet av bilførere/passasjerer som benytter slike plasser har vanlige biler. Disse kan således benytte andre parkeringsplasser dersom det ikke medfører for lang gangavstand.
Noen bilførere/passasjerer er imidlertid avhengig av bil med innebygd heis. Heisen kan være montert med utgang på siden eller bak. En slik bil krever en betydelig større plass enn andre biler. Ordinære plasser vil være for små, og i det gjelder også i noen tilfeller de tilrettelagte plassene.
Undertegnede er kjent med at en i arbeidet med ny parkeringsforskrift legger opp til at de tilrettelagte plassene skal bli større. Disse antas imidlertid også å bli attraktive for forflytningshemmede i biler uten heis. Spørsmålet er derfor om det er en mulighet å reservere enkelte tilrettelagte plasser til biler med heis.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Regjeringen ser det som svært viktig at det tilrettelegges for de ulike brukergruppenes behov i ethvert ledd av reisekjeden, og da også på parkeringsplasser. Under arbeidet med nytt felles parkeringsregelverk har økt tilrettelegging for de forflytningshemmede både på private og offentlige parkeringsplasser hatt stort fokus.
I utkast til nytt regelverk foreslås det blant annet at et tilstrekkelig antall plasser, begrenset oppad til fire prosent, skal reserveres for forflytningshemmede med parkeringstillatelse. Videre foreslås det krav om at disse plassene skal være minst 4,5 m x 6 m. Kravene vil gjelde alle parkeringsplasser, enten de drives av offentlige eller private aktører. Kravet til størrelse er fastsatt med utgangspunkt i plassbehovet til både biler med bakmontert og med sidemontert heis. Under høringen av det nye regelverket hadde verken Norges Handikapforbund eller Funksjonshemmedes Fellesforbund merknader til den foreslåtte størrelsen på de reserverte plassene.
Reservering av noen tilrettelagte plasser for visse forflytningshemmede på bekostning av de øvrige, innebærer en gradering av plassene og av parkeringstillatelsene. En eventuell gradering må baseres på en konkret vurdering av den enkelte brukers medisinske tilstand og utstyrsbehov. Dette vil komplisere regelverket og sannsynligvis føre til mer papirarbeid, flere klager, lengre saksbehandlingstid og økt ressursbruk. Det vil også bli behov for nye nasjonale parkeringsbevis og det er uklart i hvilken grad slike bevis vil være forenelig med den europeiske standarden som finnes i Rådsrekommandasjon 1998/376/EF, som de norske parkeringsbevisene lages etter i dag.
I tillegg vil brukerne bli nødt til å sette seg inn i nye skiltplaner og nye regler som avgjør vilkårene for de ulike gruppene. Det er grunn til å tro at gradering av de reserverte plassene vil virke kompliserende og forvirrende også sett fra brukernes ståsted.
Disse ulempene vil selvsagt ikke være avgjørende dersom det foreligger et reelt behov for slik gradering. Da alle de tilrettelagte plassene skal være store nok for kjøretøy med heis, og det i tillegg skal reserveres et tilstrekkelig antall plasser (det vil si at det til enhver tid skal være reservert en ledig plass), kan jeg imidlertid ikke se at det foreligger et slikt behov.