Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1257 (2013-2014)
Innlevert: 25.09.2014
Sendt: 25.09.2014
Besvart: 06.10.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Agderposten har gjennom flere reportasjer dokumentert at konvertitter blir utsatt for sjikanering, overgrep og drapstrusler på grunn av sin nye tro. Både biskopen i Agder og Telemark og PST er svært bekymret for religions-forfølgelse blant konvertitter, og påpeker at det er store mørketall. Gruppen med konvertitter er sårbar fordi de ofte blir utfryst fra sitt tidligere miljø når de konverterer.
Hva vil statsråden gjøre for beskytte personer i Norge som har konvertert og som opplever forfølgelse på grunn av sin tro?

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Personer som blir utsatt for straffbare forhold som skremmende eller plagsom opptreden, trusler, tvang eller voldelige overgrep, uansett hvilken årsak som ligger bak, bør kontakte politiet for å søke nødvendig hjelp og beskyttelse. Det er plikt for politiet å vurdere hver enkelt henvendelse med det alvor som saken bærer preg av. Politiet skal, i henhold til fastlagte regler og rutiner, avgjøre om forholdet skal etterforskes og påtales. Krenkelse av enkeltpersoner som er motivert av vedkommendes gruppetilhørighet av ulik karakter, herunder også religiøs eller trosmessig forankring vil naturlig bli sett på som det vi i dag kaller hatkriminalitet. Det strafferettslige vernet nettopp mot hatkriminalitet har, i løpet av de senere år, blitt trappet opp. Det er fra departementets side gitt føringer om at hatmotivert kriminalitet skal ha prioritet. Dette er fulgt opp videre fra Politidirektoratet og fra riksadvokaten. Det er et mål å styrke politiets og påtalemyndighetens kompetanse innen saksområdet for derigjennom å bli bedre til å forebygge og bekjempe hatkriminalitet. Oslo politidistrikt utvidet fra og med 1. september 2014 en eksisterende ungdomsetterforskningsgruppe ved Manglerud politistasjon. Denne skal også etterforske alle hatkriminalitetssaker i Oslo politidistrikt, og bygge spesialisert kunnskap og kompetanse om slik kriminalitet. Det vil gi grobunn for å spre slik praksis til de øvrige politidistriktene. Når det gjelder virkemidler som politiet i dag kan benytte for å beskytte utsatte personer vil det tas utgangspunkt i en konkret trusselvurdering. Deretter kan det for eksempel bli aktuelt å benytte mobil voldsalarm, opptrappet vakthold eller adressesperre.