Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1258 (2013-2014)
Innlevert: 25.09.2014
Sendt: 26.09.2014
Besvart: 03.10.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Smaalenenes avis hadde tirsdag 23.sept et oppslag om skiltpraktisering i ulike fylker. Statens veivesen sin representant, påpeker at de ulike fylkene som det var sett på i reportasjen håndterer regelverket likt. Bilister og næringsdrivende vil nok ikke være enig i denne påstanden, vi vet at god skilting er viktig for trafikanter og for næringsdrivende.
Hvilke nye tiltak vil statsråden ta for å opprettholde trafikksikkerhetsaspektet i forhold til skilting samtidig som andre elementer også vektes inn?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Offentlige skilt langs veien gjør det lettere for trafikantene å finne frem til det stedet de skal til. Serviceskilting og virksomhetsvisning kan ha stor betydning for lokalt næringsliv og turisme.
Skiltforskriften gir overordnede bestemmelser om offentlige trafikkskilt. For å sikre en mest mulig ensartet og konsekvent bruk av skilt, har Vegdirektoratet gitt utfyllende bestemmelser (normaler) om bl.a. anvendelse og plassering. Disse bestemmelsene er bindende for skiltmyndighetene. De gir imidlertid også et nødvendig rom for skjønn ut fra lokale forhold, og nettopp utøvelsen av dette skjønnet vil kunne føre til at tilsynelatende like søknader om skilting får ulikt utfall.
Jeg er kjent med at det likevel kan synes som om regelverket blir praktisert noe ulikt i vegvesenets regioner. Jeg har derfor gitt Vegdirektoratet i oppdrag å se både på bestemmelsene i normalene og praktiseringen av disse i regionene. Formålet er å oppnå en mest mulig ensartet skiltpraksis og en litt mer liberal praksis enn i dag. Jeg har i tillegg bedt om at det ses på muligheten for bedre differensiering i reglene mellom ulike typer vegnett (europaveg/riksveg, fylkesveg og kommunal veg).
Vegdirektoratet er godt i gang med oppgaven, og har bl.a. invitert relevante aktører (NHO Reise-liv, Virke, organisasjonen «Hanen» m.fl.) til et samarbeid. Direktoratet vil før årsskiftet komme med forslag til nye bestemmelser for skilting til servicemål og virksomheter.
Når det gjelder oppslaget den 23. september så er jeg gjort kjent med den. Etter det jeg har fått opplyst så er denne saken også sendt inn som klage til VD, og vil derfor ikke kommentere den konkret.