Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:1261 (2013-2014)
Innlevert: 29.09.2014
Sendt: 29.09.2014
Besvart: 06.10.2014 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Regjeringen har igangsatt prosess for kommunesammenslåinger. Inndelingsloven sier at innbyggerne bør høres. Andebu kommunes opplegg for innbyggerundersøkelse utelukker innbyggere over 80 fra å delta. Dette er aldersdiskriminering og bryter med demokratiske prinsipper.
Vil statsråden ta initiativ overfor kommunene for å sikre at de prosesser som igangsettes lokalt for å innhente innbyggersynspunkter på kommunesammenslåinger ikke utelukker hele grupper som har stemmerett fra å delta?

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Arbeidet med kommunereformen, skal legge grunnlaget for en robust kommunestruktur som skal stå seg i lang tid fremover.
Av inndelingsloven § 10 fremgår det at kommunestyret i de kommunene som er omfattet av et forslag om grenseendring, bør høre innbyggernes synspunkt. Kommunene er imidlertid ikke forpliktet til å holde innbyggerhøring forut for kommunesammenslåinger. Det vil være opp til kommunestyrene å vurdere om det er nødvendig å innhente innbyggernes synspunkt på saken og i så tilfelle hvem som skal omfattes av høringen, jf. rundskriv om inndelingslova (H-8/14). Selv om det er opp til kommunene å vurdere om det skal holdes høringer forut for sammenslåinger, vil jeg oppfordre alle kommuner til å ha gode og brede prosesser som involverer hele kommunen. Erfaringer fra tidligere sammenslåinger tilsier at de beste løsningene oppnås nettopp gjennom slike prosesser.
Jeg har tillit til at kommunene viser lokalt lederskap og finner de beste løsningene for innbyggerne.