Skriftlig spørsmål fra Martin Henriksen (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:1266 (2013-2014)
Innlevert: 30.09.2014
Sendt: 30.09.2014
Rette vedkommende: Kulturministeren
Besvart: 07.10.2014 av kulturminister Thorhild Widvey

Martin Henriksen (A)

Spørsmål

Martin Henriksen (A): Er det riktig at Oslo 2022 opererer med et standardavvik som er langt lavere enn ved tilsvarende store prosjekt på samme planstadium som staten finansierer, og vil regjeringa sikre at en sak til Stortinget om OL 2022 inneholder et usikkerhetsbilde som er i tråd med den virkelighet som erfaringer fra andre store infrastrukturprosjekter på tilsvarende planstadium viser?

Begrunnelse

Dersom Stortinget inviteres til å ta stilling til en ubegrenset statsgaranti for OL i 2022 er det avgjørende at beslutningsgrunnlaget er så fullstendig som mulig, og at kostnadsanslaget har en realistisk usikkerhetsanalyse. For OL er det i kvalitetssikringsrapporten lagt til grunn en sannsynlighet for budsjettoverskridelser som er langt lavere enn andre prosjekter innen eksempelvis veg, jernbane eller bygg på samme planstadium. Dette tross for at et OL er et langt mer komplekst prosjekt, som taler for en høyre risiko enn ellers. Én av flere faktorer som kan føre til budsjettsprekk er fordyrende krav fra IOC som kommer etter at man har søkt. Dette forholdet er enda ikke avklart. Det samme gjelder øvingsomfanget som allerede i Sotsji var 14 % høyere enn det grunnlaget som Oslo 2022 bygger på, nemlig OL 2010 i Vancouver. Førsteamanuensis Kjell Austeng viser i en artikkel i Prosjektledelse datert 01.03.2014 til at Regjeringens (Samferdselsdepartementet) egne krav og erfaringer fra store veg-, jernbane- og byggeprosjekter, tilsier et standardavvik på rundt 30 - 40 prosent på det planstadiet som OL-prosjektet nå befinner seg. På tross av at de hevder å ha tatt inn alt av usikkerhet opererer Oslo 2022 med et standardavvik på rundt 10 % for samlet pengeflyt, og under 20 % om avviket bare sammenlignes med kostnadene minus inntekter og private investeringer, noe som ingen andre offentlige etater har klart å leve opp til selv på et langt mer bearbeidet plangrunnlag.

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: Oslo kommune har varslet at de vil trekke søknaden om statsgaranti og – tilskudd for å arrangere olympiske og paralympiske vinterleker i 2022. Spørsmålet om det skal stilles statsgaranti og ytes tilskudd er derfor ikke lenger en aktuell problemstilling.
I forkant av dette har søknaden vært underlagt ekstern kvalitetssikring i statens regi. Statens ordning for kvalitetssikring av store statlige investerings-/anskaffelsesprosjekter ble benyttet, med enkelte tilpasninger pga. prosjektets spesielle karakter. Det var Stoltenberg II regjeringen som igangsatte kvalitetssikringen. Rapporten ble overlevert meg 20. desember 2013.
Kvalitetssikringen ble gjennomført på samme måte som ved statlige kvalitetssikringer på KS1-nivå (tidligfase). Kvalitetssikringsgruppen (KSGs) analyserte herunder prosjektets usikkerhetsbilde og gjennomførte en usikkerhetsanalyse i henhold til etablert metodikk for kvalitetssikring av store offentlige investeringer/prosjekter. KSG forventet at størrelsen på en eventuell statsgaranti ville være 35 080 mill. kroner. På bakgrunn av usikkerheten knyttet til anslaget, beregnet KSG at størrelsen på statsgarantien med 70 % sannsynlighet ville ligge i intervallet 29 290 mill. kroner til 41 020 mill. kroner. Videre forventet KSG at et eventuelt OL/PL i 2022 ville ha behov for et netto offentlig tilskudd på 21 660 mill. kroner. Her viste usikkerhetsanalysen at tilskuddsbehovet med 70 % sannsynlighet ville ligge i intervallet 17 620 mill. kroner til 25 800 mill. kroner. Tallene i kvalitetssikringsrapporten var i 2012-kroner.