Skriftlig spørsmål fra Helga Pedersen (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:1268 (2013-2014)
Innlevert: 30.09.2014
Sendt: 30.09.2014
Rette vedkommende: Justis- og beredskapsministeren
Besvart: 03.10.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Helga Pedersen (A)

Spørsmål

Helga Pedersen (A): Til Dagbladet 27. september sier statsråden at Frp strammer inn i innvandringspolitikken.
Kan statsråden opplyse hvilke endringer dette er, og hvilken effekt dette har hatt på innvandringen til Norge?

Begrunnelse

Justis- og beredskapsministeren sa i sitt svar på mitt skriftlige spørsmål 15:449 (2013-2014) i februar at «Det er en rekke tiltak regjeringen arbeider med som vil gi innstrammingseffekt" Siste tilgjengelige statistikk fra UDI og SSB viser at innvandringen til Norge ligger på omlag samme nivå som foregående år.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Spørsmålet ble stilt til finansministeren, men er oversendt meg for besvarelse, som ansvarlig statsråd for innvandringspolitikken.
Regjeringen arbeider innen asylkjeden med mål om at færre asylsøkere uten behov for beskyttelse skal komme til Norge, raskere bosetting av personer som får opphold, og raskere retur av personer uten lovlig opphold. Stortinget har på bakgrunn av regjeringens forslag gjennomført en kraftig økning i bevilgningene til uttransport av personer uten lovlig opphold eller ilagt straffereaksjon. Måltallet for tvangsreturer for 2014 er nesten 45 prosent høyere enn det den rødgrønne regjeringen foreslo i sitt budsjettforslag. At det sendes ut flere personer uten lovlig opphold betyr at antallet personer som oppholder seg ulovlig i landet vil være lavere enn det forrige regjering la opp til med sitt bevilgningsforslag når det gjelder uttransporteringer. For denne regjeringen er det viktig å sende et signal om at personer med endelig avslag har en plikt til å forlate landet.
Regjeringen er i tillegg i gang med å gjennomføre flere av tiltakene fra samarbeidsavtalen og avtalen om gjennomføringspunkter på utlendingsfeltet mellom Kristelig Folkeparti, Venstre, Fremskrittspartiet og KRF. Forslaget om 24-årsgrense for familieetablering har vært på høring frem til 1.oktober. Dette gjelder også høringen om heving av underholdskravet. Regjeringen jobber blant annet også med å øke kravet for botid for å få permanent oppholdstillatelse. Det er i tillegg vært sendt ut flere høringer på en rekke andre forslag på utlendingsfeltet som regjeringen jobber med. Disse endringene er imidlertid i prosess, og ikke enda gjennomført. Det er i 2014 imidlertid både gjennomført forskriftsendringer og vært sendt instrukser til UDI, f.eks. når det gjelder utvisning av utlendinger. Regjeringen har også initiert samtaler om mulige returavtaler med en rekke land. Jeg vil også minne om at flere tiltak på utlendingsfeltet hører hjemme i statsbudsjettet.
Når det gjelder antallet som søker asyl, så viser UDIs tall at antallet asylsøkere til Norge hittil i år har vært noe lavere sammenlignet med i fjor. Antall asylsøkere avhenger imidlertid også av omstendighetene andre steder i verden. Utviklingen i antall asylsøkere til Norge står i sterk kontrast til den store økningen som våre naboland og Europa som helhet har opplevd i år.