Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1271 (2013-2014)
Innlevert: 30.09.2014
Sendt: 30.09.2014
Besvart: 06.10.2014 av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Kan statsråden redegjøre for når et slikt pilotprosjekt vil være på plass?

Begrunnelse

For å nå målsettingen i Meld. St. 21 (2011–2012) "Norsk klimapolitikk", om utvikling av biogass i Norge, trengs det et insentiv for jordbruksforetak til å levere husdyrgjødsel til biogassanlegg. I behandlingen av jordbruksoppgjøret 2012 vedtok Stortinget å innføre et pilotprosjekt hvor det gis tilskudd per tonn husdyrgjødsel som jordbruksforetaket leverer til et biogassanlegg.

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Landbruks- og matdepartementet sendte utkast til forskrift om tilskudd for levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg på høring 9. juli 2014, med høringsfrist 15. september 2014. Det har fremkommet en del spørsmål gjennom høringen som Landbruksdirektoratet har fått i oppdrag å utrede nærmere.
Landbruks- og matdepartementet tar imidlertid fortsatt sikte på at forskriften vil tre i kraft 1. januar 2015.