Skriftlig spørsmål fra Ketil Kjenseth (V) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1274 (2013-2014)
Innlevert: 30.09.2014
Sendt: 01.10.2014
Besvart: 09.10.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Ketil Kjenseth (V)

Spørsmål

Ketil Kjenseth (V): Mange pasienter med livstruende sykdommer venter i uforholdsmessig lang tid på MR-undersøkelser ved Rikshospitalet. Sykehuset veileder ikke pasienter til private røntgeninstitutter som Helse Sør-Øst RHF har avtale med, og en del MR-undersøkelser er også avhengig av helt spesielle protokoller som de private ikke har kompetanse til.
Hva vil statsråden gjøre både på kort og lang sikt for at slike flaskehalser blir eliminert og at det investeres i nytt radiologisk utstyr ved Rikshospitalet?

Begrunnelse

Situasjonen med liten kapasitet, gammelt og slitt utstyr og sviktende kundeservice for å utføre MR-diagnostikk på Rikshospitalet (RH), Norges nasjonale sykehus, er kritikkverdig. I de siste 4-5 år har ikke Rikshospitalet hatt kapasitet til å utføre nødvendig antall MR-undersøkelser, hverken for inneliggende pasienter eller for pasienter i poliklinikkene ved Rikshospitalet. Som et resultat av dette svekkes produksjonen ved sykehuset betydelig, pasienter med livstruende sykdommer får utsatt operasjoner, de må selv orientere seg om private røntgentilbud og Radiologisk avdeling ved RH veileder ikke pasienter videre til private røntgentilbud. Det finnes heller ikke informasjon på Oslo Universitetssykehus sine nettsider om de avtaler som finnes med private røntgentilbud.
At en MR-maskin nå har brutt helt sammen, gjør situasjonen prekær. Jeg leser i media at ny maskin kommer mot slutten av året. Den nye maskinen vil alene ikke løse de store kapasitets-problemene som har pågått i mange år. Det virker ikke som om det er investert kontinuerlig i nytt radiologisk utstyr siden Nytt rikshospital åpnet i år 2000. Ansatte ved RH forteller at mange undersøkelser fra lokalsykehus er utført på langt mer avansert utstyr enn det som finnes på RH. Dette er tankevekkende, når Rikshospitalets Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten krever den mest avanserte billeddiagnostikk og spesielle protokoller for å utføre dem. I tillegg er også CT-utstyret gammelt, slik at ansatte vegrer seg for å benytte dette på barn på grunn av mye stråling fra gammelt utstyr. Videre har jeg blitt fortalt at det er investert i en PET-skanner som står ubrukt, fordi det ikke finnes personell med kompetanse til å betjene utstyret. Igjen - det går særlig ut over barn. Dette vitner om mangel på helhetlig struktur og pasientflyt og fravær av en kompetanse - og investeringsplan i sykehuset.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Oslo universitetssykehus opplyser at de i dag har fire MR-maskiner på Rikshospitalet. På grunn av sammenbrudd av en av de eldste MR-maskinene har kapasiteten dessverre blitt redusert fra juni 2014. Ny MR-maskin er først på plass i november grunnet ombyggingsbehov. Oslo universitetssykehus opplyser at den reduserte kapasiteten fører til at pasienter som kun blir behandlet på Rikshospitalet må vente lenger enn det som er ønskelig. Oslo universitetssykehus oppgir at de er kjent med at noen private røntgeninstitutt i Oslo har ubenyttet kapasitet for MR-undersøkelser. Sykehuset holder nå på med et anbud for leie av MR-maskin ved privat institutt. Disse instituttene har imidlertid ikke den kompetanse som kreves for de aktuelle pasientgruppene, og sykehuset vil derfor bemanne en eventuell leiemaskin med egne ansatte. Oslo universitetssykehus opplyser at i denne perioden, hvor sykehuset har redusert MR-kapasitet ved Rikshospitalet, utnyttes kapasiteten i hele Avdeling for radiologi og nukleærmedisin på best mulig måte ved at enkelte undersøkelser gjøres på andre lokalisasjoner innenfor Oslo universitetssykehus. Oslo universitetssykehus opplyser at mange av pasientene ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, er henvist dit som ”siste instans” for endelig avklaring av diagnose og behandling. Pasientene er oftest utredet med bildediagnostikk på forhånd ved et annet sykehus, men trenger ytterligere diagnostikk med høy detaljeringsgrad. Noen problemstillinger er imidlertid mer vanlige slik at også private røntgeninstitutt kan ha diagnostisk erfaring, og i slike tilfeller returnerer Avdeling for radiologi og nukleærmedisin henvisningen til henvisende lege. Henvisende lege gjøres da oppmerksom på at det finnes flere alternativer hos private institutter eller andre sykehus for denne type undersøkelse. Videre blir pasienten orientert om dette i eget brev. Det legges ved dette opp til at ledig kapasitet både ved andre sykehus i regionen og ved private røntgeninstitutter som Helse Sør-Øst har avtale med kan utnyttes. Radiologiske poliklinikker og private institutter med avtale inngår i ordningen med fritt sykehusvalg. Oslo universitetssykehus oppgir at de gjennomfører en kraftig oppbemanning innen radiologi som er estimert til å gi ca. 30 % økning av MR-kapasiteten og 13 % økning av CT-kapasiteten. Full effekt vil ikke ses før i 2015. Økningen legger til rette for at pasientene i størst mulig utstrekning blir behandlet ved en lokalisasjon. Oslo universitetssykehus utarbeider nå en områdeplan for anskaffelse av medisinskteknisk utstyr i perioden 2015 - 2018. Jeg ønsker å legge til at ingen av Oslo universitetssykehus’ tre PET/CT-maskiner står ubrukt. Hver maskin utfører årlig omlag 1500 PET/CT-undersøkelser.
Videre har to av de tre CT-maskinene på Rikshospitalet programvare for dosereduksjon og gir derfor stråledoser til barn som er faglig forsvarlige.