Skriftlig spørsmål fra Abid Raja (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:4 (2014-2015)
Innlevert: 02.10.2014
Sendt: 02.10.2014
Besvart: 13.10.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Abid Raja (V)

Spørsmål

Abid Raja (V): På hvilken måte har ekstrabevilgningen på 10 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett vært med på å "øke mulighetene til å benytte hydrogen som drivstoff i Norge og at Transnova er en støttespiller for å få dette til"?

Begrunnelse

I Innst. 260 S (2013-2014) står det:

"Et annet flertall, alle unntatt medlemmene fra Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, mener det skal legges til rette for holdbar infrastruktur for lavutslippstransport og mener i denne sammenheng det er viktig at det legges opp til en videre utbygging av ladeinfrastruktur i samarbeid med bilbransjen. Dette flertallet viser videre til at Oslo kommune og Akershus fylkeskommune arbeider med en hydrogenstrategi som etter planen skal ferdigstilles i høst. Dette flertallet er opptatt av å øke mulighetene til å benytte hydrogen som drivstoff i Norge og at Transnova er en støttespiller for å få dette til. Samlet foreslår dette flertallet på denne bakgrunn å styrke bevilgningene til Transnova med 10 mill. kroner."

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Samferdselsdepartementet sendte 3. juli et supplerende tildelingsbrev til Transnova hvor vi basert på stortingsvedtaket ga noen føringer på hvordan de 10 millionene skal benyttes. I brevet skriver vi:

"På bakgrunn av merknaden fra komiteens flertall ber Samferdselsdepartementet om at Transnova med den økte bevilgningen prioriterer å støtte ladeinfrastruktur for elbiler, spesielt ladestasjoner i korridorene mellom de største byene.
Det er i dag mellom 10 og 20 hydrogenbiler i Norge og seks hydrogenstasjoner. Det viktig å sørge for at utviklingen i antall fyllestasjoner samsvarer med utvikling i hydrogenbilparken, og det bør søkes samarbeid med bilbransjen for å sikre tilgang på flere biler. Prosjekter som kan bidra til en økning i bilparken bør prioriteres, f.eks. flåteforsøk."

Det er nå opp til Transnova å anvende disse 10 millionene slik de vurderer det best ut fra tildelingsbrevene, samt mandatet.