Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til finansministeren

Dokument nr. 15:12 (2014-2015)
Innlevert: 02.10.2014
Sendt: 03.10.2014
Rette vedkommende: Kulturministeren
Besvart: 10.10.2014 av kulturminister Thorhild Widvey

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Oslo har nå trukket sin søknad om OL i 2022.
Hvor mye anslår man at staten samlet vil spare i administrasjon, tilskudd og lignende i 2015 på at Oslo ikke lengre er søkerby?

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: Ovennevnte spørsmål fra stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp) er stilet til finansministeren, men regjeringen har avklart at jeg svarer på spørsmålet.
Som kjent estimerte statens eksterne kvalitetssikrer et behov for offentlig tilskudd på 21,7 mrd. kroner for å arrangere OL/PL i 2022. Regjeringen forutsatte at søker selv måtte ta ansvar for en andel av dette beløpet. I tillegg presenterte søker en liste over mulige kostnadsreduserende tiltak, som også ble gjennomgått av kvalitetssikrer. På grunn av den utviklingen saken fikk i sluttfasen ble spørsmålet om størrelsen på et eventuelt statlig tilskudd ikke behandlet i regjeringen. Spørsmålet om, og hvor mye staten sparer i tilskudd i 2015 på at Oslo ikke lenger er søkerby for OL/PL i 2022 er derfor helt hypotetisk.
Departementenes kostnader med OL/PL-søknaden har i hovedsak bestått i å prioritere dette arbeidet innenfor allerede tilgjengelige personellressurser. En administrativ besparelse for staten i 2015 måtte eventuelt ha kommet som følge av at departementene har fått overflødige ansatte siden Oslo ikke lenger søker om OL/PL i 2022, eller at departementene hadde planlagt OL/PL-tilknyttede nyansettelser i 2015, som det nå ikke lenger er behov for. Ingen av disse delene har vært aktuelle. Det er derfor ingen administrativ besparelse i 2105 som følge av at Oslo ikke lenger er OL/PL-søker.