Skriftlig spørsmål fra Iselin Nybø (V) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:16 (2014-2015)
Innlevert: 03.10.2014
Sendt: 06.10.2014
Besvart: 08.10.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Iselin Nybø (V)

Spørsmål

Iselin Nybø (V): Kan statsråden avkrefte at det er gitt politiske føringer om at tvangsutsendelse av lengeværende asylbarn som kan komme under det nye regelverket skal prioriteres?

Begrunnelse

Det vises til asylavtalen mellom de fire borgerlige partiene, hvor det er enighet om at hensynet til barnets beste skal tillegges større vekt. Det vises videre til høringsrunden om det nye regelverket (forskriftsendringene) som ble avsluttet 6.september. Undertegnede forutsetter at statsråden ikke har satt i gang arbeid med å prioritere utsendelse av lengeværende asylbarn som kan komme inn under det nye regelverket.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Det er ikke gitt noen politiske føringer om at lengeværende asylbarn skal prioriteres for uttransport. I tildelingsbrevet til Politidirektoratet for 2014 gis følgende prioriteringer til politiet for arbeidet med tvangsretur:

«Følgende prioritering skal ligge til grunn for arbeidet med tvangsreturer:
1. Utviste straffedømte.
2. Personer som skal returneres i henhold til Dublin forordningen.
3. Utlendinger med avslag som ikke har fått utsatt iverksettelse.
Saker som omfatter barn skal prioriteres.»

I tildelingsbrevet for 2013 fra Ap, Sv og Sp-regjeringen stod blant annet følgende setning i tildelingsbrevet fra departementet: «Saker som omfatter barn som har oppholdt seg lenge i Norge uten tillatelse skal prioriteres.»

Setningen er ikke med i tildelingsbrevet for i år. Jeg kan også vise til at følgende formulering er tatt med i tildelingsbrevet til Politidirektoratet for 2014:

«Utover dette skal det prioriteres å returnere så raskt som mulig i nye saker etter utreisefristens utløp.»