Skriftlig spørsmål fra Iselin Nybø (V) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:27 (2014-2015)
Innlevert: 06.10.2014
Sendt: 07.10.2014
Besvart: 16.10.2014 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Iselin Nybø (V)

Spørsmål

Iselin Nybø (V): Hvor mange som underviser i skolen i dag vil ikke oppnå kravet om høgskoleutdanning, pedagogisk kompetanse og minst 30 studiepoeng i matematikk, engelsk og norsk på barnetrinnet, minst 60 studiepoeng i de samme fagene på ungdomstrinnet og minst 30 studiepoeng i øvrige fag (med unntak av valgfag og utdanningsvalg) på ungdomstrinnet?

Begrunnelse

I regjeringens strategi "Lærerløftet. På lag for kunnskapsskolen" anslår regjeringen at 38 000 lærere ikke tilfredsstiller de foreslåtte kompetansekravene i norsk, engelsk og matematikk. Dette er basert på "Kompetanseprofil i grunnskolen" (Lagerstrøm, Moafi & Revold 2014), som kun tar for seg lærere med fullført pedagogisk utdanning og med minst 50 prosent stillingsandel. Det betyr at en relativt stor andel lærere ikke er med i utvalget. Kravet om 30 studiepoeng i de fleste øvrige fag ser heller ikke ut til å være hensyntatt i dette tallet. I Dokument 15:437 (2013–2014) anslår kunnskapsministeren at det i 2012 var 4 334 lærere i grunnskolen med universitets- eller høgskoleutdanning uten godkjent pedagogisk utdanning og 5 042 lærere med videregående utdanning eller lavere.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: I Lærerløftet er det lagt til grunn at rundt 38 000 lærere som underviser i norsk, matematikk og engelsk i grunnskolen ikke oppfyller de foreslåtte endringene i kompetansekravene for undervisning, jf. § 10-2 i opplæringsloven. Dette vil ikke tilsvare 38 000 lærerårsverk, ettersom mange lærere underviser i mer enn ett av disse fagene og dermed telles flere ganger i anslaget på behovet for studieplasser i videreutdanningen.
Det er ikke foreslått endringer i kompetansekrav for andre fag enn matematikk, norsk og engelsk på ungdomstrinnet for lærere som er utdannet før 1. januar 2014. Det betyr at kravet om 30 studiepoeng i andre fag på ungdomstrinnet bare gjelder for lærere som er utdannet etter 1. januar 2014. I beskrivelsen i Lærerløftet av behovet for studieplasser i videreutdanningen er det dermed ikke tatt hensyn til disse fagene ettersom det heller ikke er foreslått å innføre kompetansekrav i disse fagene for lærere som er utdannet før 1. januar 2014.
Jeg mener at rapporten ”Kompetanseprofil i grunnskolen” (Lagerstrøm, Moafi og Revold 2014) gir et godt kunnskapsgrunnlag for å vurdere behovet for videreutdanning som følge av endringene i kompetansekravene for undervisning. Rapporten ekskluderer ansatte i skolen som ikke har fullført pedagogisk utdanning. GSI (Grunnskolens Informasjonssystem) gir mest presis informasjon om hvordan personalressurser disponeres i grunnskolen. Statistikken fra GSI viser at rundt 3,3 pst. av årsverk til undervisningspersonale er uten godkjent lærerutdanning i 2013-2014.
Undervisningspersonale uten godkjent lærerutdanning kan for eksempel være midlertidig ansatte, vikarer og personer tilsatt på vilkår om at de fullfører en lærerutdanning. Disse er ikke omfattet av kompetansekravene for undervisning. De bør dermed heller ikke inkluderes i gruppen av ansatte i grunnskolen som har behov for videreutdanning som følge av de foreslåtte endringene i kompetansekravene.
Jeg er imidlertid helt enig i at det er nødvendig å sikre at undervisningspersonale i grunnskolen har godkjent lærerutdanning. Jeg følger derfor utviklingen i bruken av undervisningspersonale uten godkjent lærerutdanning nøye, særlig de kommunale forskjellene.
I Lærerløftet har regjeringen dessuten tatt flere viktige grep for å styrke attraktiviteten og kvaliteten på lærerutdanningene, blant annet gjennom å innføre krav om mastergrad og vurderinger endringer for å løse de kvalitetsmessige utfordringene i PPU. Det er likevel viktig å skille mellom tiltak for å redusere andelen undervisningspersonale uten godkjent utdanning (jf. § 10-1 i opplæringsloven) og tiltak for å øke lærerens kompetanse i undervisningsfag (jf. § 10-2 i opplæringsloven).
På ungdomstrinnet er det om lag 10 000 lærere som underviser i fagene kroppsøving, kunst og håndverk, mat og helse, musikk, naturfag, RLE og samfunnsfag som har under 30 studiepoeng eller tilsvarende i undervisningsfaget. Dette vil ikke tilsvare 10 000 lærerårsverk, ettersom mange lærere underviser i mer enn ett av disse fagene og dermed telles flere ganger i dette anslaget.