Skriftlig spørsmål fra Lene Vågslid (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:30 (2014-2015)
Innlevert: 07.10.2014
Sendt: 08.10.2014
Besvart: 14.10.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Lene Vågslid (A)

Spørsmål

Lene Vågslid (A): Hvilke kommuner har utarbeidet lokale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner, og hvilke initiativ vil statsråden ta for at de kommuner som ikke har slike planer, utarbeider lokale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner?

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: En stor del av det aktuelle tjenesteapparatet når det gjelder å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner er kommunenes ansvarsområde. Kommunale eller interkommunale handlingsplaner er et viktig verktøy for å styrke og samordne den kommunale innsatsen på dette området. De regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTSene) skal bidra til utvikling og implementering av kommunale handlingsplaner. RVTSene ser arbeidet med utvikling av kommunale handlingsplaner i sammenheng med øvrige tiltak RVTSene har ansvaret for på dette området, inkludert kompetanseheving og nettverksarbeid. Som en stimulans og pådriver for at kommunene setter temaet på dagsorden ble det høsten 2013 lansert en nettbasert veileder for utvikling av kommunale handlingsplaner. Veilederen er utviklet av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) og RVTSene, på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet. I den nye veilederen blir sammenhengen mellom pliktene kommunene har etter Lov om kommunale krisesentretilbod og nytteverdien av å organisere arbeidet gjennom kommunale eller interkommunale handlingsplaner understreket. Regjeringen har oppfordret politirådene, som er et samarbeid mellom politi og kommune, til å sette vold i nære relasjoner på dagsorden. Evalueringen av politirådene fra 2014 viser at mange politiråd har vold i nære relasjoner som tema for sitt arbeid og flere politiråd planlegger å inkludere vold i nære relasjoner som tema i framtiden. Politirådene kan være en pådriver for utviklingen av kommunale handlingsplaner på dette området. Den 14. november 2014 avholder departementet en konferanse med fokus på samordning og samarbeid i arbeidet mot vold i nære relasjoner. Konferansens formål er å vise fram og spre gode modeller for samarbeid og samordning i arbeidet mot vold i nære relasjoner. En viktig målgruppe for konferansen er kommunene og utvikling av kommunale handlingsplaner er et av hovedtemaene for konferansen. Helsedirektoratet har inkludert spørsmål om kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner i kommunenes rapportering om psykisk helsearbeid i kommunene (IS-24). Resultatene fra denne rapporteringen vil være klar innen utgangen av året og vi vil da ha en oversikt over hvor mange og hvilke kommuner som har en slik handlingsplan.