Skriftlig spørsmål fra Anne Tingelstad Wøien (Sp) til kulturministeren

Dokument nr. 15:32 (2014-2015)
Innlevert: 07.10.2014
Sendt: 08.10.2014
Besvart: 15.10.2014 av kulturminister Thorhild Widvey

Anne Tingelstad Wøien (Sp)

Spørsmål

Anne Tingelstad Wøien (Sp): Det har over mange år vært et problem med rot i medlemsregisteret til Den norske kirke. I tillegg oppleves prosedyren for utmelding som tungvint. Problemet er nylig adressert gjennom opprettelsen av nettsiden Utmelding.no der ca. 5 000 personer har benyttet nettløsningen for utmelding, en løsning som Dnk og departementet ikke aksepterer som gyldig utmelding.
Vil statsråden ta initiativ for å etablere en enkel, nettbasert løsning for utmelding og sørge for at ingen feilaktig står oppført som medlem av Dnk?

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: For medlemmer i Den norske kirke som ønsker å melde seg ut av kirken, kreves det etter kirkeloven § 3 nr. 8 skriftlig melding som alternativ til personlig henvendelse til kirkebokføreren. Forskrift 4. januar 2006 nr. 6 om innmelding i og utmelding av Den norske kirke utfyller loven, og etter § 2 er kravet i dag at melding om utmelding skal være underskrevet og datert av den som melder seg ut. Det er ikke lagt særlig til rette for elektronisk utmelding, men etter gjeldende regelverk er det gyldig at et undertegnet dokument scannes og sendes på e-post til Kirkerådet eller til det lokale kirkekontoret.
En eventuell nettbasert løsning for utmelding fra Den norske kirke forutsetter, slik jeg ser det, at det stilles krav til den elektroniske meldingen som autentiserer avsenderen og meldingens innhold. Det er opp til kirken og ethvert tros- og livssynssamfunn selv å utvikle løsninger som ivaretar sikker identifisering av medlemmet. Jeg vil gjerne ha en dialog med kirken for å finne en tilfredsstillende løsning.
Ordningen med skriftlig melding som alternativ til personlig henvendelse ved utmelding fra Den norske kirke er for øvrig helt i samsvar med ordningen for utmelding fra andre trossamfunn. Reglene om medlemskap og tilhørighet i Den norske kirke må sees i sammenheng med lovreguleringen av disse forholdene for andre tros- og livssynssamfunn. Også spørsmålet om nye regler og rutiner for elektronisk inn- og utmelding i Den norske kirke bør sees i sammenheng med regulering av inn- og utmelding av tros- og livssynssamfunn generelt.