Skriftlig spørsmål fra Dag Terje Andersen (A) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:33 (2014-2015)
Innlevert: 07.10.2014
Sendt: 08.10.2014
Besvart: 17.10.2014 av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

Dag Terje Andersen (A)

Spørsmål

Dag Terje Andersen (A): Jeg viser til oppslaget i Dagens Næringsliv den 3.10.14 hvor statssekretær Hauge sier at ASD har gjort en vurdering av at forslaget om å øke muligheten for midlertidig ansettelser ikke vil stride mot EØS-regler.
Kan statsråden utdype disse vurderingene og gjøre Arbeids- og sosialdepartementets EØS-rettslige gjennomgang tilgjengelig for Stortinget, og vil statsråden sørge for at høringsinstansene får seg forelagt denne sentrale problemstillingen før det fremmes en lovproposisjon?

Robert Eriksson (FrP)

Svar

Robert Eriksson: Saken gjelder forholdet mellom vikarbyrådirektivet (EU-direktiv 2008/104/EF) og de norske reglene om innleie fra bemanningsforetak. Vikarbyrådirektivet fastslår at restriksjoner på innleie kun kan begrunnes i ”allmenne hensyn”, herunder særlig hensyn til beskyttelse av de innleide arbeidstakerne, krav til helse og sikkerhet på arbeidsplassen eller i behovet for å sikre et velfungerende arbeidsmarked og forebygge misbruk.
Arbeidsmiljøloven begrenser adgangen til slik innleie på samme måte som for midlertidig ansettelse; det skal foreligge et midlertidig behov. I forbindelse med innlemmelsen av direktivet i EØS-avtalen i 2012, kom daværende regjering, med støtte av et flertall i Stortinget, til at disse innleiebegrensningene kunne videreføres. De er begrunnet i allmenne hensyn, og sentrale hensyn som ble nevnt var ønsket om størst mulig utbredelse av faste ansettelser, topartsrelasjoner i det norske arbeidslivet og symmetri i adgangen til innleie og adgangen til midlertidig ansettelse for å motvirke at innleie brukes istedenfor direkte ansettelser.
I forbindelse med høringsforslaget om en utvidelse av adgangen til midlertidig ansettelse, har mitt departement gått gjennom temaet på nytt på bakgrunn av at det ikke foreslås å utvide adgangen til innleie tilsvarende som for adgangen til midlertidig ansettelse. Konklusjonen er at forslagene ikke er i strid med EØS-avtalen. Vurderingene som ble gjort i 2012 står seg fortsatt, og dette fremkommer av høringsnotatet.
Hovedbegrunnelsen er den samme som tidligere, nemlig ivaretakelse av et arbeidsmarked med hovedvekt på faste, direkte ansettelser og først og fremst topartsforhold. Å utvide innleieadgangen til å gjelde tilsvarende en generell adgang til midlertidig ansettelse, vil ikke understøtte en slik hovedregel. Høringens forslag om en begrenset oppmyking av reglene om midlertidig ansettelse vil ikke svekke begrunnelsen for de restriksjonene vi har på innleie. I tillegg vil jeg nevne at tariffbundne virksomheter dessuten kan inngå lokal avtale om innleie uten at vilkårene for midlertidige ansettelser er oppfylt. Reell forskjell i adgangen til innleie og midlertidig ansettelse vil i mange tilfeller ikke bli så stor.
Den helhetlige gjennomgangen av spørsmålet vil Stortinget få gjennom den planlagte lovproposisjonen om saken når den kommer.