Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:34 (2014-2015)
Innlevert: 07.10.2014
Sendt: 08.10.2014
Besvart: 14.10.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Kan statsråden forsikre at alle barn som kan omfattes av engangsløsningen for asylbarn som trådte i kraft 1. juli 2014 ikke har blitt, eller nå blir sendt ut av landet, uavhengig av om de har fremmet en omgjøringsbegjæring eller ikke, og har eller vil i så fall statsråden instruere utlendingsforvaltningen om at de må informere barnefamiliene om muligheten til å søke på engangsløsningen?

Begrunnelse

Under trontaledebatten sa Justisministeren at:

«[...] så var det påstanden om at disse som nå sendes ut, ikke får prøvd saken sin i forhold til engangsløsningen. Det er ikke riktig, det er UNE som i hver enkelt sak vurderer hvorvidt de vil falle innenfor eller utenfor, og om det utsettes på den bakgrunn.»

I rundskrivet G-03-2014 fra justisministeren til utlendingsforvaltningen står det imidlertid at «utlendingsforvaltningen skal ikke på eget initiativ gjenoppta saker hvor det foreligger endelig vedtak; utlendinger må på egen hånd fremme en anmodning om å omgjøre endelig vedtak for at saken skal behandles etter forskriften § 8-13.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Jeg vil først understreke at det klare utgangspunktet fremdeles er at utlendinger som har oversittet utreisefristen etter endelig avslag på søknad om asyl, skal reise ut av landet på eget initiativ. Dersom de ikke gjør dette, må de påregne å bli uttransportert av norsk politi. Utlendingsnemnda behandler alle klagesaker og begjæringer om omgjøring etter det til en hver tid gjeldende regelverk. Den såkalte engangsløsningen for lengeværende barn innebærer at det med virkning fra 1. juli i år ble innført en ny, midlertidig hjemmel for opphold til enkelte grupper av barn med lang botid i Norge og deres familier. Alle barnefamilier som på tidspunktet for engangsløsningens ikrafttredelse allerede hadde en sak til behandling, får følgelig saken sin behandlet i tråd med den nye forskriftsbestemmelsen. Det samme gjelder familier som senere har påklaget vedtaket eller bedt om omgjøring. Barnefamilier uten lovlig opphold som ikke har en sak til behandling hos utlendingsmyndighetene må imidlertid selv ta kontakt dersom de mener at de kan være omfattet av engangsløsningen. Også familier som er usikre på om de er omfattet kan be om opphold i henhold til engangsløsningen. Nye lov- og forskriftsbestemmelser på området gjøres kjent for allmennheten blant annet gjennom informasjon på utlendingsforvaltningens nettsider og eventuell omtale i media. Jeg vil ellers bemerke at det ikke kreves gebyr for å begjære vedtaket omgjort. Den enkelte sak behandles og utredes etter alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper.