Skriftlig spørsmål fra Trond Giske (A) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:46 (2014-2015)
Innlevert: 10.10.2014
Sendt: 13.10.2014
Besvart: 21.10.2014 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Trond Giske (A)

Spørsmål

Trond Giske (A): I pressemelding 26/9-14 skriver departementet: «Dagens krav er karakteren 3 i matematikk og norsk, og minst 35 skolepoeng. Det nye kravet blir karakteren 4 i matematikk. Øvrige opptakskrav blir som før. Det skal gis tilbud om forkurs i matematikk for søkere som ikke oppfyller det nye karakterkravet».
Vil regjeringen kreve 4 i matematikk for inntak på lærerutdanning, eller skal man komme inn med karakteren 3, gitt at man består et obligatorisk forkurs som gir mer kompetanse, men ikke ny karakter i matematikk?

Begrunnelse

Reglene for opptak til ulike høyere utdanninger må være klare og forståelige. Dette er opplysninger som potensielle søkere bruker i sin vurdering av hvilke studier de søker på. Departementets fremstilling er i beste fall uklar, i verste fall direkte villedende.
I dag kreves 3 i norsk og matematikk for å komme inn på lærerutdanningen. Det har sikkert ført til at potensielle søkere med 2 i disse fagene fra videregående ikke har søkt på lærerutdanningen, fordi de vet at det ikke gir grunnlag for opptak. Man kan heller ikke komme forbi karakterkravet gjennom forkurs i matematikk. Man må ta opp fagene på videregående for å få en god nok karakter. Skal man inn, må man ta opp fagene fra videregående og forbedre karakterene.
Slik departementet fremstiller det, er det dette kravet som skal heves til 4 for matematikk. I Høyres program står det: «Kreve karakteren 4 eller bedre i norsk, matematikk og engelsk for opptak til lærerutdanningen». Kravet om 4 i norsk og engelsk er forlatt, men kravet om 4 i matematikk skal gjennomføres. «Regjeringen vil skjerpe karakterkravet i matematikk fra 3 til 4 for søkere til lærerutdanningene.», heter det i departementets overskrift, som mediene også gjengir.
I Stortingets trontaledebatt sier kunnskapsministeren det samme: «Vi ønsker å skjerpe opptakskravene – fra 3 til 4 i matematikk – for å komme inn på lærerutdanningene, med dagens regler som utgangspunkt, men altså med skjerpede krav».
Dette er ikke til å misforstå. Men i strategidokumentet «Lærerløftet» står det at regjeringen vil «sette i verk kompensatoriske forkurs i matematikk for søkere som ikke har oppnådd karakteren 4 fra videregående». Hvis det likevel er slik at man kan komme inn med karakteren 3, bare man gjennomfører og består et forkurs, er det noe helt annet enn et karakterkrav på 4. Da blir det likevel meningsfylt for de med karakteren 3 å søke til lærerutdanningen, de må bare være klare til å ta et obligatorisk forkurs.
En ting er at statsminister og kunnskapsminister feilinformerer på en pressekonferanse. Det er alvorlig nok. Om kunnskapsdepartementet feilinformer om opptakskravene til høyere utdanning på departementets egne nettsider, vil det være en tjenesteforsømmelse både fra statsråden og embetsverket som har ansvar for korrekte fakta. Man risikerer rett og slett å miste søkere til lærerutdanningen som tror at de ikke er kvalifisert.
Derfor må statsråden avklare hvilket av de to alternativene som er riktig:
1. Man må fra 2016 ha karakteren 4 i matematikk fra videregående for å komme inn på lærerutdanningen, slik man til nå måtte ha karakteren 3. I så fall er fremstillingen i pressemelding, på nettsidene og i mediene riktig, og saken i orden.
2. Man kan fortsatt komme inn med karakteren 3, men man må gjennomføre et obligatorisk forkurs som må bestås, men som ikke gir ny videregåendekarakter. I så fall er fremstillingen på nettsidene uriktig. I tillegg har statsråden fra Stortingets talerstol feilinformert Stortinget.
Kunnskapsministeren må avklare dette, og sørge for at opplysningene som gis mulige fremtidige søkere til lærerutdanningene er tydelige korrekte.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Jeg viser til spørsmål til skriftlig besvarelse der stortingsrepresentant Trond Giske stiller spørsmål knyttet til karakterkrav i matematikk ved opptak til lærerutdanning. I Regjeringens strategi Lærerløftet går det frem at karakterkravet i matematikk skal skjerpes fra karakteren 3 til karakteren 4. Dette skal gjelde fra og med studieåret 2016-2017 for opptak til grunnskolelærer- og 5-årig lektorutdanning.
Med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler fastsetter Kunnskapsdepartementet forskrift om opptak til høyere utdanning (opptaksforskriften). Som følge av den nye lærerstrategien og forslaget om skjerpet krav i matematikk for opptak til lærerutdanningene, sendte departementet 3. oktober 2014 ut et høringsbrev med forslag om endringer i opptaksforskriften. Høringsfristen er satt til 17. november d.å. for å sikre kunngjøring og informasjon til potensielle søkere så raskt som mulig.
For å dempe eventuelle utfordringer med rekruttering til lærerutdanningene vil Regjeringen at søkere til grunnskolelærer- og 5-årig lektorutdanning som ikke oppfyller det nye karakterkravet, skal få tilbud om å ta et forkurs i matematikk før studiestart. Dette fremgår også av høringsbrevet. Bestått eksamen på dette forkurset skal vise et faglig nivå tilsvarende minst karakteren 4 i fellesfaget matematikk fra videregående opplæring. Det vil etter høringsbrevets forslag ikke være mulig å starte studiene uten å tilfredsstille dette faglige nivået.
Samtidig vil regjeringen videreføre ordningen med at søkere som har bestått programfag i matematikk fra studieforberedende utdanningsprogram i videregående opplæring på minimum VG2-nivå (140 timer), eller tilsvarende, oppfyller opptakskravet uten karakterkrav. Dette er i tråd med den praksis som institusjonene, gjennom Samordna opptak, har brukt siden opptak til studieåret 2005-2006, da poeng- og karakterkravene til lærerutdanninger ble innført. Begrunnelsen for dette er at programfagene i matematikk er av større omfang og gir bedre kunnskaper i matematikk enn fellesfaget matematikk, selv med en eventuelt svakere karakter. Disse bygger altså på fellesfaget i matematikk i VG1 og tilbys i to varianter: Samfunnsfaglig matematikk (S-matte) og Realfagfaglig matematikk (R-matte).