Skriftlig spørsmål fra Stine Renate Håheim (A) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:47 (2014-2015)
Innlevert: 13.10.2014
Sendt: 13.10.2014
Rette vedkommende: Samferdselsministeren
Besvart: 23.10.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Stine Renate Håheim (A)

Spørsmål

Stine Renate Håheim (A): Mener olje- og energiministeren at staten bør bidra med midler når staten krever omlegging av fylkesveier som ikke er en del av fylkeskommunenes investeringsplaner, og hvordan vil han i så fall følge opp dette?

Begrunnelse

Kvam sentrum i Nord-Fron kommune er gjentatte ganger rammet av flom som har etterlatt store skader og behov for flomsikring. NVE er nå i gang med flomsikring av elva Storåa gjennom Kvam sentrum, dette vil etter planene være ferdig i løpet av 2014. Bygging av ytterligere to nye bunnlastsperrer vil kreve noe areal, og det er derfor kommet krav om at dagens fv 419 i Veikledalen må flyttes, og at dette må dekkes av fylkeskommunen.
Statens vegvesen har anslått kostnadene for en omlegging av veien til om lag 45 mill. kroner. Dette kommer i tillegg til 10 mill. som fylkeskommunen allerede har brukt til istandsetting etter flommen i 2013. Fv149 ligger ikke inne i fylkeskommunens investeringsplaner, og staten legger med andre ord føringer for fylkeskommunenes egne prioriteringer av fylkesveibudsjettet.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Fylkeskommunene får tildelt fylkesvegmidler via rammetilskuddet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Det er fylkeskommunen selv som avgjør hvordan disse midlene prioriteres. Statens vegvesen, som sams vegadministrasjon, hjelper fylkeskommunene med et grunnlag for de prioriteringer og beslutninger de gjør. Statens vegvesen har ingen beslutningsmyndighet på bruk av fylkesvegmidlene. I statsbudsjettet for 2015 er bevilgningene til dette formålet foreslått betydelig økt, noe som øker handlingsrommet til fylkene.
Dersom Statens vegvesen må flytte fylkes- eller kommunal veg i forbindelse med utvikling av riksvegnettet, blir dette dekket over Statens vegvesens budsjett. Dette er ikke nødvendigvis tilfelle innenfor andre sektorer der bevilgningene har andre formål. Olje- og energidepartementet opplyser at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) bistår kommunene med å forebygge flomskader. For å kunne sluttføre flomsikringsarbeidene i Kvam i Nord-Fron kommune forutsetter det omlegging av en fylkesveg. Dette ligger innenfor fylkeskommunens ansvarsområde.